Algemene voorwaarden voor kredietaanvragers

 1. Algemene bepalingen
 2. Registratie op het Platform
 3. Verplichtingen van de Gebruiker
 4. Bereikbaarheid van het Platform
 5. Diensten voor Kredietaanvragers
 6. Aansprakelijkheid Funding Circle
 7. Communicatie met de Gebruikers
 8. Eigendomsrechten
 9. Klachten
 10. Wijzingen van deze Voorwaarden
 11. Looptijd en beëindiging
 12. Audio- en video opname
 13. Toepasselijk recht
 14. Rechtsmacht

1. Algemene bepalingen

Let op:

Deze Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) zijn van toepassing vanaf 12 maart 2020. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op investeringen voor 12 maart 2020 blijven op dergelijke investeringen van toepassing en kunnen hier worden geraadpleegd.

1.1. In deze Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) hebben de volgende met een beginhoofdletter gehanteerde termen de volgende betekenis:

Begrip

Betekenis

AFM

De Stichting Autoriteit Financiële Markten;

Artikel

een artikel in deze Voorwaarden;

BW

Het Burgerlijk Wetboek;

Financieel Product

Een zakelijke lening of ander financieel instrument voor ondernemingen welke wordt uitgegeven of ten aanzien waarvan wordt bemiddeld door een Financieringspartner;

Financieringspartner

Een kredietbemiddelaar, bank of andere onderneming met wie Funding Circle een overeenkomst heeft gesloten en die Financiële Producten aanbiedt of diensten levert aan Kredietaanvragers of ten aanzien van Financiële Producten bemiddelt voor derden;

Funding Circle

Funding Circle Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met geregistreerd adres 71 Queen Victoria Street, EC4V 4AY, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61398462;

Gebruiker

Een gebruiker van deze Voorwaarden zijnde een Kredietaanvrager;

Gebruikersnaam

Een door een Gebruiker op de Website ingevoerde naam waarmee een account kan worden aangemaakt;;

Kredietaanvrager

Een natuurlijk persoon die kwalificeert als een juridische entiteit of een onderneming in de zin van Artikel [2.3] die een Financieel Product aanvraagt via de Website;

Overeenkomst

De alles omvattende overeenkomst welke via de Website tot stand komt tussen Funding Circle en de Gebruiker welke overeenkomst bestaat uit deze Voorwaarden;

Partijen

Funding Circle en Gebruiker gezamenlijk;

Platform

De door Funding Circle geëxploiteerde online kredietbemiddelingsplatform welke via de Website te benaderen is;

Platform bouwstenen

De onderdelen van het Platform zoals omschreven in Artikel 8.1;

Privacy Policy

De door Funding Circle gebruikte privacy policy zoals gepubliceerd op de Website;

Registratie

De registratie van een Gebruiker op de Website;

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zoals van tijd gewijzigd;

Wachtwoord

Het door de Gebruiker op de Website aangemaakte wachtwoord dat in combinatie met de Gebruikersnaam toegang geeft tot de Account van de Gebruiker;

Website

www.fundingcircle.com
www.fundingcircle.nl

Werkdagen

Dagen waarop banken in Amsterdam geopend zijn voor klanten;

Wft

De Wet op het financieel toezicht;

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, omvatten verwijzingen naar het enkelvoud in deze Voorwaarden ook verwijzingen naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar een voornaamwoord omvatten de betreffende mannelijke, vrouwelijke of neutrale variant.

1.3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform en op het bemiddelen door Funding Circle ten aanzien van Financiële Producten voor de Kredietaanvragers. Het Platform wordt geëxploiteerd door Funding Circle.

1.4. Funding Circle heeft een ontheffing verkregen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3 lid 4 van de Wft en is geregistreerd in het crowdfundingregister van de AFM onder nummer 19000029. Funding Circle heeft geen vergunning of andere ontheffing van enige toezichthouder op grond van de Wft.

1.5. Informatie met betrekking tot het verwerken door Funding Circle van persoonsgegevens is opgenomen in onze Privacy Policy die kan worden gedownload op onze Website.

2. Registratie op het Platform

2.1. Via het Platform brengt Funding Circle Kredietaanvragers die op zoek zijn naar Financiële Producten samen met Financieringspartners.

2.2. Toegang tot het Platform is gratis. Als voorwaarde voor het gebruik van het Platform geldt dat u zich moet registreren als Kredietaanvrager (“u”). Voor registratie op het Platform dient u de gevraagde gegevens in te vullen in het online registratieformulier. Tevens dient u akkoord te gaan met deze algemene Voorwaarden en onze Privacy Policy, waardoor de overeenkomst tot stand komt.

2.3. Alleen ondernemingen die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Nederland en natuurlijke personen die (1) ten minste 18 jaar oud zijn (2) woonachtig zijn in Nederland en (3) handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (en als zodanig geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel) kunnen zich als Kredietaanvrager registeren op het Platform.

2.4. De Gebruikersnaam en het Wachtwoord zoals gekozen door de Gebruiker tijdens de registratieprocedure gelden als identificatiegegevens. Zij geven de Gebruiker toegang tot zijn/haar Account. De Gebruikersnaam en het Wachtwoord zijn persoonlijk van aard en kunnen niet worden overgedragen. De Gebruiker is verplicht zijn/haar identificatiegegevens, en in het bijzonder het Wachtwoord, vertrouwelijk te behandelen. Het is de Gebruiker niet toegestaan deze aan een derde te verstrekken.

2.5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig veiligstellen van zijn/haar identificatiegegevens. De Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie door derden en voor de schade die als gevolg van een schending van deze verplichting wordt veroorzaakt.

2.6. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die met zijn/haar Gebruikersnaam en Wachtwoord worden verricht en is verplicht Funding Circle onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar Wachtwoord.

3. Verplichtingen van de Gebruiker

3.1. De Gebruiker verplicht zich met grote zorgvuldigheid gebruik te maken van het Platform overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en deze Voorwaarden. De Gebruiker verplicht zich het Platform niet op een zodanige wijze te gebruiken dat daardoor schade ontstaat voor Funding Circle, voor andere Gebruikers of voor derden.

3.2. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Funding Circle direct of indirect lijdt als gevolg van het niet nakomen van zijn/haar verplichtingen krachtens deze Voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Funding Circle tegen boetes, vorderingen of juridische procedures van derden, overheidsinstanties inbegrepen, gericht tegen Funding Circle of haar personeel als gevolg van een inbreuk op de rechten van derden veroorzaakt door de wijze waarop de Gebruiker gebruik maakt van het Platform.

3.3. Bij het gebruik van het Platform verbindt de gebruiker zich ook:

(a) het Platform te voorzien van correcte, accurate en volledige informatie. De Gebruiker dient Funding Circle onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen zoals die van naam, adres of e-mailadres;

(b) niet via het Platform software, data, virussen, codes of hardware of andere producten te verspreiden die schade zou kunnen toebrengen aan het Platform, aan de computersystemen of netwerken van Funding Circle, aan andere Gebruikers of aan derden;

(c) geen gebruik te maken van een valse identiteit;

(d) niet aan derden op wat voor wijze dan ook informatie te verstrekken waarmee de identiteit van andere Gebruikers van het Platform kan worden vastgesteld;

(e) niet de data, informatie, softwareprogramma’s of computerbestanden van Funding Circle te veranderen, uit te schakelen of te beschadigen;

(f) niet via het Platform materiaal te gebruiken, te versturen of te verspreiden dat inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden;

(g) indien een Gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die wijzen op een illegaal gebruik van het Platform, dan moet hij/zij Funding Circle daarvan op de hoogte brengen en de door hem verzamelde informatie overdragen.

4. Bereikbaarheid van het Platform

4.1. De bereikbaarheid van het Platform wordt bepaald door de technische apparatuur van de Gebruiker zelf. Om gebruik te kunnen maken van het Platform moet de Gebruiker de beschikking hebben over de nodige technische middelen (computer, internetverbinding, e-mailadres).

4.2. Funding Circle draagt zorg voor de bereikbaarheid van het Platform gedurende de perioden die door Funding Circle als zodanig zijn aangegeven. Hoewel Funding Circle zich zal inspannen dat het Platform altijd bereikbaar is, is zij daartoe niet verplicht. Als dringend onderhoud moet worden verricht aan het Platform voor de beveiliging van het Platform (in het bijzonder databescherming) of in het geval van overmacht (zoals storingen, beperkte beschikbaarheid of storingen van telecommunicatienetwerken, datatransfer door derden en van energieleveranciers of als gevolg van natuurrampen, het op bevel van toezichthouders systemen buiten gebruik stellen als gevolg van handelingen die niet aan Funding Circle te wijten is of als gevolg van daarmee vergelijkbare situaties) heeft Funding Circle het recht de bereikbaarheid van het Platform gedeeltelijk of geheel te blokkeren. Indien maatregelen moeten worden getroffen voor beveiliging van de servers van het Platform (bijvoorbeeld in geval van een cyberaanval) of indien technische maatregelen nodig zijn voor onderhoud of verbetering van het Platform, mag Funding Circle op elk moment de toegang tot het Platform tijdelijk beperken of stopzetten, daarbij rekening houdend met de belangen van de Gebruikers. Funding Circle beveiligt naar beste weten en kunnen haar computersystemen tegen ongeautoriseerd gebruik door derden.

5. Diensten voor Kredietaanvragers

5.1. Het aanvragen van een Financieel Product

5.1.1. Om een Financieel Product aan te vragen, dient u Funding Circle van alle gevraagde informatie te voorzien. Zo dient de Kredietaanvrager de gewenste leensom, het type Financieel Product (e.g. krediet, lease) en de looptijd van het Financieel Product te vermelden. De Kredietaanvrager dient tevens in detail aan te geven waarvoor het Financieel Product zal worden gebruikt. Het Financieel Product mag nimmer gebruikt worden voor het verstrekken van krediet door de Kredietaanvrager zelf. De Kredietaanvrager is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de aanvraag. Indien de inhoud van een aanvraag inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is, dan is uitsluitend de Kredietaanvrager daarvoor aansprakelijk. Indien de Kredietaanvrager zich niet houdt aan deze verplichtingen dan is Funding Circle gerechtigd het bemiddelingstraject met de Financieringspartner te staken.

5.1.2. De Kredietaanvrager dient tevens alle documenten ter beschikking te stellen welke Funding Circle de Kredietaanvrager verzoekt te overleggen in verband met het verificatieproces (zie Artikel 5.2) (bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel, jaarrekeningen, overige financiële stukken en belastingaangiften). U kunt deze documenten via onze Website uploaden. Voor het regelen van een Financieel Product en de kredietaanvraagcontrole door de Financieringspartner, deelt Funding Circle de volgende gegevens met een of meer in aanmerking komende Financieringspartners (zoals bepaald door Funding Circle naar haar eigen oordeel): (a) contactgegevens van de Kredietaanvrager (volledige naam, geregistreerd adres, telefoonnummer en e-mailadres); (b) bedrijfsgegevens, zoals adresgegevens, handelsregisterinformatie, informatie over partners en brancheorganisaties; (c) naam en data (incl. geboortedata) van in aanmerking komende garantiegevers; (d) financiële informatie van de Kredietaanvrager zoals verstrekt aan Funding Circle, zoals: financiële overzichten, persoonlijke belastingaangiften van garantiegevers of bankafschriften van de onderneming; (e) gegevens over de lening die de Kredietaanvrager aan Funding Circle heeft aangevraagd via de Website (bedrag en duur van de lening, doel).

5.2. Verificatieproces

Wanneer Funding Circle alle gevraagde informatie en documenten heeft ontvangen, voert zij een eerste verificatie van de kredietaanvraag uit en besluit aan de hand daarvan (zoals bepaald door Funding Circle naar haar eigen oordeel) of de Kredietaanvrager in aanmerking komt voor een door een Financieringspartner aangeboden of bemiddeld Financieel Product. Funding Circle heeft geen enkele verplichting om een kredietaanvraag door te sturen naar een Financieringspartner. De Kredietaanvrager heeft geen recht op succesvolle bemiddeling ten aanzien van een Financieel Product door Funding Circle en in geen geval is Funding Circle aan de Kredietaanvrager een succesvolle bemiddeling verschuldigd.

5.3. Aanvullende Informatie en Identiteitsbewijs

5.3.1. De Kredietaanvrager kan worden verzocht om binnen een redelijke termijn aanvullende documenten te verstrekken zoals verzocht door Funding Circle (ten behoeve van haarzelf of van een Financieringspartner);

5.3.2. Met name kan de Kredietaanvrager en/of de wettelijke vertegenwoordiger van de Kredietaanvrager worden gevraagd om bewijs te leveren van zijn/haar identiteit of de identiteit van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, in overeenstemming met anti-witwaswetgeving. Funding Circle dient de geverifieerde gegevens over te dragen aan de Financieringspartners;

5.4. Financieel Product

5.4.1. Indien de Financieringspartner beslist (zoals bepaald door de Financieringspartner naar haar eigen oordeel) om de Kredietaanvrager een Financieel Product aan te bieden, wordt het contract met betrekking tot dit Financieel Product gesloten tussen de Kredietaanvrager en de Financieringspartner. Funding Circle zal geen partij zijn bij een dergelijk contract. De Kredietaanvrager erkent en stemt in met het feit dat Funding Circle geen enkele invloed heeft op de voorwaarden van een dergelijk contract.

5.5. Administratiekosten

De hierin beschreven diensten door Funding Circle zijn gratis voor de Kredietaanvrager.

6. Aansprakelijkheid Funding Circle

6.1. Funding Circle verplicht zich die veiligheidsmaatregelen te nemen die noodzakelijk zijn de vertrouwelijkheid en veiligheid van het Platform en de Gebruikers te waarborgen. Funding Circle doet dit met grote zorgvuldigheid maar kan niet garanderen dat er geen virussen op het Platform aanwezig zullen zijn. Funding Circle is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen.

6.2. Funding Circle heeft geen controle over hoe de Gebruikers het Platform gebruiken. Funding Circle kan vooral niet garanderen dat de Gebruikers het Platform gebruiken overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en deze Voorwaarden.

6.3. De inhoud op het Platform dient slechts ter informatie. Funding Circle geeft geen advies aan de Gebruiker.

6.4. Voor het vaststellen van de identiteit en het controleren van de kredietwaardigheid van de Kredietaanvrager namens de Financieringspartners mag Funding Circle samenwerken met andere partijen. Hoewel Funding Circle deze partijen met de grootst mogelijke voorzichtigheid selecteert kan zij niet instaan voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. Informatie verkregen over de kredietwaardigheid van de Kredietaanvrager kan dus niet (helemaal) juist zijn.

6.5. Funding Circle is alleen aansprakelijk voor die schade die door de Gebruiker wordt geleden als gevolg van het gebruik van het Platform wanneer de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van Funding Circle. Funding Circle is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De Gebruiker weet en accepteert dat het gebruik van het Platform en van de diensten van Funding Circle voor zijn eigen risico en verantwoordelijkheid is.

7. Communicatie met de Gebruikers

7.1. Als de Gebruiker contact wil opnemen met Funding Circle dan kan de Gebruiker zijn e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: investeerders@fundingcircle.nl

7.2. Funding Circle is, met inachtneming van geldende privacy regels (zie Privacy Policy), bevoegd alle informatie die Kredietaanvrager aan Funding Circle verstrekt te delen met Financieringspartners. Het staat Funding Circle vrij deze informatie met Financieringspartners te delen op een wijze die haar gepast voorkomt, waarbij Funding Circle te allen tijde zal voorkomen dat deze informatie door andere partijen dan de Financieringspartners wordt ontvangen. Het staat Funding Circle vrij de informatie die door Kredietaanvrager aan Funding Circle ter beschikking is gesteld te delen met (buitenlandse) toezichthouders en autoriteiten indien zij daartoe verzocht wordt en wettelijk gezien gehouden is.

8. Eigendomsrechten

8.1. De Gebruiker accepteert dat het Platform, de structuur, de inhoud en de softwareprogramma’s (de “Platformbouwstenen”) behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Funding Circle of derden.

8.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan een onderdeel van het Platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen (reverse engineering’), te verspreiden, huren, uitlenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Funding Circle of de desbetreffende rechthebbende of tenzij dit rechtens is toegestaan.

8.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Funding Circle of derden die op het Platform geplaatst kunnen zijn of op de website van de diensten die via het Platform worden aangeboden. Gebruikers mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Funding Circle of derden in de verschillende Platformbouwstenen zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

9. Klachten

9.1 Klachten over de diensten beschreven in deze Voorwaarden kunnen worden gestuurd naar klachten@fundingcircle.nl en worden binnen 21 dagen na ontvangst verwerkt en afgehandeld op voorwaarde dat de klacht ondubbelzinnig en begrijpelijk is.

9.2 Indien Funding Circle twijfels heeft omtrent de inhoud van klacht neemt zij contact op met de Gebruiker binnen de termijn als hiervoor bepaald.

10. Wijzigingen van deze Voorwaarden

10.1 Funding Circle heeft het recht te allen tijde deze Voorwaarden te wijzigen.

10.2 Wijzigingen treden in werking 14 dagen na publicatie op het Platform.

10.3 Elke Gebruiker wordt van de voorgestelde wijzigingen op de hoogte gebracht.

10.4 Elke Gebruiker heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen de voorgestelde wijzigingen tot het moment waarop zij ingaan. Door het aantekenen van bezwaar door de gebruiker tegen de voorgestelde wijzigingen wordt de Overeenkomst beëindigd op het moment waarop de gewijzigde Voorwaarden ingaan en zullen reeds gedane investeringen conform de Overeenkomst worden afgewikkeld.

11. Looptijd en beëindiging

11.1 De Overeenkomst blijft van kracht tot het moment waarop de Gebruiker zijn/haar Account deactiveert of waarop het Account door Funding Circle wordt gedeactiveerd indien zij daartoe een geldige reden heeft.

11.2 Gebruikers mogen op elk moment het gebruik van de diensten uit hoofde van deze Overeenkomst beëindigen of zijn/haar Account deactiveren door enkele kennisgeving op voorwaarde dat de Gebruiker geen Lening is aangegaan.

12. Audio- en video opname

Funding Circle maakt ten behoeve van haar dienstverlening gebruik van audio- en videoopname. Het is daarom mogelijk dat gesprekken die u voert met Funding Circle opgenomen worden. Funding Circle zal bij het gebruikmaken van audio- en videoopname de daartoe geldende (wettelijke)regels naleven. Audio- en videoopname wordt door Funding Circle gebruikt ten behoeve van onder andere: (i) de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren door bijvoorbeeld training van personeel, (ii) bewijsvoering en (iii) strafrechtelijke en fiscale onderzoeken. Funding Circle verwijst in dit verband tevens naar haar privacy policy welke te vinden is op de Website.

13. Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende niet contractuele rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

14. Rechtsmacht

Partijen kiezen en aanvaarden als enige rechtsforum voor de beslechting van alle geschillen ingevolge of in verband met de Voorwaarden de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde civiele rechter in Amsterdam, Nederland.