Veelgestelde vragen van bedrijven

Algemene vragen

Bij Funding Circle kunt u een krediet aanvragen (zonder zakelijke zekerheden) met een hoogte tussen de € 10.000,- en € 250.000,-. Dit krediet kan gebruikt worden voor o.a. de financiering van werkkapitaal of investeringen. Daarbij bepaalt u de looptijd van uw voorkeur. U kunt kiezen voor een periode tussen de 6 maanden en 60 maanden.
 • Gunstige kredietvoorwaarden: Funding Circle is geen bank en heeft geen duur netwerk van filialen dat moet worden onderhouden. Deze besparingen geven we rechtstreeks aan u door.
 • Onafhankelijk van banken: verbeter uw onderhandelingspositie tegenover banken en vermijd tijdrovende gesprekken met bankadviseurs.
 • Maximale flexibiliteit: wij belasten u niet met een boete voor vervroegde aflossing. Als u uw krediet voortijdig wilt aflossen, is dat bij Funding Circle, anders dan bij banken, geheel kosteloos.
 • Aandacht genereren: profiteer van de aandacht die uw bedrijfsprofiel met uw toestemming krijgt op onze website. Wij laten graag uw succesverhalen zien.
Bij Funding Circle investeren kleine en grote financiers die MKB-ers willen stimuleren en willen bijdragen aan hun succes.

Kredietaanvraag

 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Uw bedrijf heeft een minimale omzet van € 30.000,- per jaar.
 • U bent als eigenaar in Nederland woonachtig.
 • U staat in privé borg voor de lening.
Funding Circle biedt kredieten voor de volgende bedrijfsvormen: eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) en de besloten vennootschap (B.V.). Bovendien geldt dat de balans opgemaakt dient te worden volgens het Nederlandse handelswetboek (jaarrekening met winst- en verliesrekening en balans); een resultatenrekening is niet voldoende.
Als bedrijf of groep kunt u maximaal 2 kredieten tegelijkertijd via het Funding Circle-platform opnemen. Een tweede lening aanvraag kan in behandeling genomen worden nadat Funding Circle 6 terugbetalingen (hoofdsom + rente) heeft ontvangen van uw eerste lening. Als onze kredietanalisten uw eerste aanvraag hebben geweigerd, kunt u na 6 maanden wederom een aanvraag doen. Indien er niet voldoende investeerders zijn om uw project volledig te finanieren, kunt u direct na afloop van de finanieringsperiode een nieuwe kredietaanvraag doen.
We kunnen geen voorstel voor een kredietaanbod doen als het bedrijf liquiditeitsproblemen of onvoldoende eigen vermogen heeft. Of wanneer de directeur en/of eigena(a)r(en) een negatieve BKR-registratie of notificatie van schuldsanering heeft.

Bij het indienen van een kredietaanvraag zijn de volgende documenten vereist

 • Jaarrekeningen (Balans en Winst- & verliesrekening, incl. toelichting)
 • Bankafschriften (Afgelopen 15 volledige maanden)
 • Recente inkomstenbelasting aangifte
 • Wanneer de onderneming deelt uit maakt van een groep: een organogram en geconsolideerde cijfers

Voor vragen of hulp bij uw aanvraag kunt u contact opnemen met +31 (0) 20 24 16 885.

Wij controleren elke kredietaanvraag zeer zorgvuldig. De basis van deze testmethode wordt gevormd door de door u overgelegde jaarrekeningen en informatie van betrokken instanties. De informatie van deze beide dienstverleners berust op historische gegevens over uw kredietwaardigheid, die voortdurend worden geactualiseerd en aangepast.
Funding Circle deelt bedrijven in 6 kredietklassen in van A+ tot E. In welke klasse uw bedrijf valt, is afhankelijk van de kans op wanbetaling van uw krediet. Deze kans wordt bepaald door onze ervaren kredietexperts op basis van uw cijfers en beschikbare externe informatie.
Zodra de kredietaanvraag online is ingevuld en de benodigde documenten zijn ontvangen, wordt de kredietaanvraag gratis door onze ervaren experts gecontroleerd. Tijdens deze controle wordt onder andere gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn bij instanties als Graydon en Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Onder normale omstandigheden krijgt het bedrijf binnen twee werkdagen bericht. Als het kredietproject wordt vrijgegeven, dan wordt het ingedeeld in één van de kredietklassen van A+ tot E en krijgt het bedrijf een aanbod. Als de ondernemer het aanbod van Funding Circle aanneemt, dan verschijnt het op het Funding Circle-platform en kan het door geregistreerde investeerders worden bekeken en gefinancierd. Het kredietproject wordt vervolgens gedurende drie weken weergegeven op Funding Circle. Als na die periode niet het volledige kredietbedrag is bereikt, dan bepaalt het Funding Circle-team over een eenmalige verlenging van de plaatsingsfase. Onder bepaalde omstandigheden kan ook een deelbedrag van het krediet worden uitbetaald als het krediet na de geplande plaatsingsfase niet 100% is gefinancierd. De lener heeft echter geen juridische verplichting om de kredietovereenkomst na afloop van de financieringsfase te ondertekenen. Tevens kan het bedrijf het krediet voortijdig aflossen, waarbij het – anders dan bij banken – geen boete voor voortijdig aflossen betaalt. Als het krediet wordt opgenomen, dan hangt de hoogte van de rentevoet af van de kredietwaardigheid van het bedrijf en de gewenste looptijd van het krediet.
Funding Circle vraagt altijd een persoonlijke borgstelling als dekking van het aangevraagde krediet.
In de regel stelt de directeur van het bedrijf zich borg. In het geval van een B.V. dient de natuurlijke persoon, die borg staat, in bezit te zijn van minimaal 50% van de aandelen van het bedrijf. Er bestaat de mogelijkheid om twee of meerdere borgstellers te hebben. Deze moeten samen meer dan 50% van de aandelen bezitten. Ook in dit geval staat iedere borgsteller garant voor het volledige leenbedrag.
BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Deze stichting registreert alle kredieten die verleend zijn aan consumenten en achterstanden op verstrekte leningen.
Kredieten en leningen die u afsluit worden door uw geldverstrekker vastgelegd in BKR. Dit wordt ook wel een BKR registratie genoemd. Hierdoor ontstaat een overzicht van alle leningen die u heeft afgesloten.

Ook betalingsachterstanden die bij de kredieten en leningen horen worden vastgelegd.

Bij Eenmanszaken en VOF’s meldt Funding Circle het krediet bij BKR. Dit is een zogenaamde positieve registratie. Bij BV's is deze registratie niet verplicht. Bijna alle Nederlanders staan geregistreerd bij BKR en de meesten hebben een positieve registratie.

Wanneer u een betalingsachterstand oploopt, is Funding Circle verplicht dit te melden bij BKR. Dit is een zogenaamde negatieve registratie. Funding Circle zal u op de hoogte brengen voordat wij BKR inlichten.

Na het aflopen van het krediet blijft de negatieve registratie nog vijf jaar zichtbaar.

Lees meer over het Bureau Krediet Registratie op www.bkr.nl en de aangesloten-organisaties. Hier vindt u ons onder onze naam: Funding Circle Nederland BV.

Dan informeren wij u hierover. Zo heeft u voldoende tijd om de betalingsachterstand te herstellen en een negatieve registratie bij BKR te voorkomen.

Het is mogelijk om alle gegevens die BKR over u heeft geregistreerd, op te vragen. Dat kan online, via de website van BKR.

U kunt hiervoor ook bij vrijwel iedere bank in Nederland terecht. Dat hoeft dus niet uw eigen bank te zijn. Het duurt ongeveer 5-10 werkdagen voor dat u het overzicht met uw persoonlijk gegevens thuis ontvangt. De aanvraag kost € 4,95. Voor meer info zie www.bkr.nl.

Financiering van uw krediet

In de regel worden alle kredietprojecten gedurende 3 weken weergegeven op onze kredietmarktplaats. Als na die periode de drempel voor uitbetaling van uw zakelijke krediet niet is bereikt, dan bepaalt het Funding Circle-team over een eenmalige verlening van de plaatsingsfase.
Funding Circle streeft ernaar om uw zakelijke krediet volledig te financieren. Als er niet voldoende investeerders worden gevonden, kan er ook een deelbedrag aan u worden uitbetaald. Of dat gebeurt, bepaalt Funding Circle in overleg met u aan het einde van de financieringsperiode op onze marktplaats.
De lener heeft geen juridische verplichting om de kredietovereenkomst na afloop van de financieringsfase te ondertekenen.

Aflossing van uw krediet

De aflossingen worden elke maand rechtstreeks via een incasso afgeschreven van uw rekening en automatisch verdeeld onder al uw investeerders.
Nee. De maandelijkse aflossingen worden in de regel op de 15e van de maand afgeschreven van de tegenrekening van uw bedrijf.
Nee. Als u uw krediet voortijdig algeheel wilt aflossen, is dat bij Funding Circle, anders dan bij banken, geheel kosteloos.
Als er een betalingsachterstand is ontstaan, kunnen herinneringskosten (per herinnering) in rekening worden gebracht. Als u de termijn ook na herhaalde betalingsherinneringen niet voldoet, kunnen wij uw kredietovereenkomst opzeggen. Met het opzeggen wordt de terugbetaling van de gehele lening direct verschuldigd. Wij behouden ons het recht voor om de noodzakelijke maatregelen te treffen voor het afdwingen van de vordering.
In uw account vindt u onder Mijn krediet een overzicht van alle maandtermijnen. Hier vindt u tevens de uitsplitsing in rente en aflossing.
Onze huidige Back-up servicer is Solutus Advisors Limited, 48 Warwick Street, London, W1B 5AW, United Kingdom.

Rente en kosten

De hoogte van de rentevoet hangt af van de kredietwaardigheid van uw bedrijf en van de gewenste looptijd van uw krediet. Meer details kunt u lezen op de pagina voor bedrijven onder de rubriek kosten en criteria.
Funding Circle brengt een tarief in rekening voor een geslaagde kredietbemiddeling tussen bedrijven en investeerders. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de looptijd en de risicoklasse van uw krediet. We hanteren daarnaast een minimaal tarief van € 750 bij het afsluiten van een lening. Gedetailleerde informatie vindt u op de pagina voor bedrijven onder de rubriek kosten en criteria.
Het Funding Circle-tarief wordt afgetrokken van het nettobedrag van uw lening, voordat dit naar uw rekening wordt overgemaakt. Rekenvoorbeeld: Uw krediet van € 50.000,- met een looptijd van 1 jaar is gefinancierd door investeerders. Voor de bemiddeling brengen we bij u een Funding Circle-tarief in rekening ter hoogte van € 1.000,- (2% van het kredietbedrag). Nadat u uw kredietovereenkomst heeft ondertekend, wordt het nettobedrag (leenbedrag minus kosten) van € 49.000,- naar uw rekening overgemaakt.
Vanaf de derde werkdag na de vervaldatum wordt er een vaste boete van € 100,- in rekening gebracht. Funding Circle stuurt een sommatie op de dag van de gemiste betaling en brengt € 50,- in rekening voor elke sommatie. De vergoeding voor sommaties bedraagt maximaal € 200,- per maand.

Gegevensbeveiliging en veiligheid

Op onze kredietmarktplaats worden de belangrijkste gegevens van uw kredietproject (inclusief naam van het kredietproject, kredietbehoefte, kredietbedrag, looptijd, risicoklasse) en van uw bedrijf (branche, locatie, rechtsvorm, oprichtingsjaar, aantal medewerkers) weergegeven. Alleen aangemelde investeerders kunnen de naam van uw bedrijf zien – voor zover u in de kredietaanvraag hebt toegestemd met de weergave van de bedrijfsnaam – en hebben inzage in verdere informatie over uw kredietproject en uw financiële cijfers. Alle informatie die investeerders kunnen zien, wordt aldus aangegeven in het aanvraagformulier. Bovendien hebben aangemelde investeerders in het beveiligde ledengedeelte de mogelijkheid om een verkorte vorm van uw balans en uw winst- en verliesrekening weer te geven en als pdf te downloaden. In de regel is deze informatie ook openbaar toegankelijk via de Kamer van Koophandel. Bekijk voor verdere informatie ook ons Privacy beleid.
Transparantie voor bedrijven en investeerders is een kernonderdeel van onze kredietmarktplaats. Bovendien helpt openheid bij het winnen van het vertrouwen van investeerders en het maken van reclame voor uw bedrijf. Natuurlijk begrijpen wij ook uw behoefte aan anonimiteit en bieden we u daarom de mogelijkheid om, wanneer dat nodig is, uw zakelijke krediet ook zonder dat uw bedrijfsnaam wordt genoemd online te plaatsen.