Algemene voorwaarden voor investeerders

 1. Algemene bepalingen
 2. Registratie op het Platform
 3. Verplichtingen van de Gebruiker
 4. Bereikbaarheid van het Platform
 5. Diensten voor Investeerders
 6. Inning van de Maandbedragen
 7. Aansprakelijkheid Funding Circle
 8. Risico voor Investeerders
 9. Communicatie met de Gebruikers
 10. Eigendomsrechten
 11. Klachten
 12. Wijzingen van deze Voorwaarden
 13. Looptijd en beëindiging
 14. Back-up servicing
 15. Verrekening
 16. Audio- en video opname
 17. Toepasselijk recht
 18. Rechtsmacht

1. Algemene bepalingen

Let op:

Deze Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) zijn van toepassing vanaf 12 maart 2020. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op investeringen voor 12 maart 2020 blijven op dergelijke investeringen van toepassing en kunnen hier worden geraadpleegd.

1.1. In deze Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) hebben de volgende met een beginhoofdletter gehanteerde termen de volgende betekenis:

Begrip

Betekenis

Account

Een door de Investeerder op de Website aangemaakte account van waaruit investeringen konden worden gedaan voor 12 maart 2020 en waar informatie kan worden verkregen aangaande Kredietprojecten en Funding Circle;

AFM

De Stichting Autoriteit Financiële Markten;

Artikel

een artikel in deze Voorwaarden;

Borg

De borg onder de Borgtocht;

Borgtocht

De conform Artikel 8 te verstrekken akte(n) van borgtocht ten behoeve van de Investeerders;

BW

Het Burgerlijk Wetboek;

Funding Circle

Funding Circle Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met geregistreerd adres 71 Queen Victoria Street, EC4V 4AY, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61398462;

Gebruiker

Een gebruiker van deze Voorwaarden zijnde een Investeerder;

Gebruikersnaam

Een door een Gebruiker op de Website ingevoerde naam waarmee een account kan worden aangemaakt;;

Geldnemer

Een (rechts)persoon dan wel onderneming die via de Website financiering voor een Kredietproject heeft aangevraagd;

Investeerder

Een (rechts)persoon die voor 12 maart 2020 via de Website een investering heeft gedaan in een Kredietproject;

Investering

Het door de Investeerder ten behoeve van een Kredietproject toegezegde Bedrag;

Kredietproject

Een door de Geldnemer op de Website geplaatst project ten behoeve waarvan via de website financiering werd gezocht;

Lening

De via de Website en bemiddeling van Funding Circle tot stand gekomen overeenkomst van geldlening tussen Geldnemer en de Investeerders;

Maandbedrag

Het door Geldnemer (of de Borg) verschuldigde bedrag uit hoofde van de Lening (of de Borgtocht) bestaande uit de verschuldigde (boete)rente en maandelijkse aflossingen (op de Leensom);

Partijen

Funding Circle en Gebruiker gezamenlijk;

Platform

De door Funding Circle geëxploiteerde Website;

Platform bouwstenen

De onderdelen van het Platform zoals omschreven in Artikel 11.1;

Privacy Policy

De door Funding Circle gebruikte privacy policy zoals gepubliceerd op de Website;

Raamovereenkomst

de tussen Funding Circle en de Investeerder gesloten raamovereenkomst welke de voorwaarden voor het investeren via het Platform bevat;

Registratie

De registratie van een Gebruiker op de Website;

Scoring Procedure

De procedure waarmee het Kredietproject van een Geldnemer wordt geanalyseerd op basis van informatie en documenten die door de Geldnemer zijn verstrekt en op basis van informatie die is verkregen van derden via statistische databases;

Servicekosten

De door Funding Circle aan de Investeerder in rekening gebrachte kosten in verband met het beheer en de uitvoeringen van de Leningen door Funding Circle ten behoeve van de Investeerder;

Stichting

Stichting Derdengelden Funding Circle een stichting statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan Strawinskylaan 3075, Atrium 4e etage,1077 ZX, Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61398349;

Terugkoopdatum

De datum waarop het terugkooprecht door Funding Circle wordt uitgeoefend;

Terugkoopprijs

Het op de terugkoopdatum door een investeerder terug te vorderen bedrag onder een lening, inclusief opgebouwde rente;

Terugkooprecht

Het recht van Funding Circle om de investeerder uit te kopen zoals opgenomen in artikel 6.5;

Verificatieproces

de eerste verificatie van een Kredietproject door Funding Circle op basis waarvan Funding Circle heeft besloten of het Kredietproject kwalificeert voor een Scoring Procedure;

Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden voor Investeerders zoals van tijd gewijzigd;

Wachtwoord

Het door de Gebruiker op de Website aangemaakte wachtwoord dat in combinatie met de Gebruikersnaam toegang geeft tot de Account van de Gebruiker;

Website

www.fundingcircle.com
www.fundingcircle.nl

Werkdagen

Dagen waarop banken in Amsterdam geopend zijn voor klanten;

Wft

De Wet op het financieel toezicht;

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, omvatten verwijzingen naar het enkelvoud in deze Voorwaarden ook verwijzingen naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar een voornaamwoord omvatten de betreffende mannelijke, vrouwelijke of neutrale variant.

1.3. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door de Gebruiker. Het Platform wordt geëxploiteerd door Funding Circle. Deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing in de relatie tussen een Gebruiker en de Stichting.

1.4. Funding Circle heeft een ontheffing verkregen van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3 lid 4 van de Wft en is geregistreerd in het crowdfundingregister van de AFM onder nummer 19000029. Funding Circle heeft geen vergunning of andere ontheffing van enige toezichthouder op grond van de Wft.

1.5. Informatie met betrekking tot het verwerken door Funding Circle van persoonsgegevens is opgenomen in onze Privacy Policy die kan worden gedownload op onze Website.

2. Registratie op het Platform

2.1. Tot 12 maart 2020 bracht het Platform Geldnemers die op zoek waren naar krediet samen met Investeerders die bereid waren om een Kredietproject (gedeeltelijk) te financieren.

2.2. Toegang tot het Platform is gratis. Als voorwaarde voor een Investering via het Platform gold dat u zich moest registreren als Investeerder (“u”).

2.3. De Gebruikersnaam en het Wachtwoord zoals gekozen door de Gebruiker tijdens de registratieprocedure gelden als identificatiegegevens. Zij geven de Gebruiker toegang tot zijn/haar Account. De Gebruikersnaam en het Wachtwoord zijn persoonlijk van aard en kunnen niet worden overgedragen. De Gebruiker is verplicht zijn/haar identificatiegegevens, en in het bijzonder het Wachtwoord, vertrouwelijk te behandelen. Het is de Gebruiker niet toegestaan deze aan een derde te verstrekken.

2.4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig veiligstellen van zijn/haar identificatiegegevens. De Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie door derden en voor de schade die als gevolg van een schending van deze verplichting wordt veroorzaakt.

2.5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die met zijn/haar Gebruikersnaam en Wachtwoord worden verricht en is verplicht Funding Circle onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar Wachtwoord.

3. Verplichtingen van de Gebruiker

3.1. De Gebruiker verplicht zich met grote zorgvuldigheid gebruik te maken van het Platform overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en deze Voorwaarden. De Gebruiker verplicht zich het Platform niet op een zodanige wijze te gebruiken dat daardoor schade ontstaat voor Funding Circle, voor andere Gebruikers of voor derden.

3.2. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Funding Circle direct of indirect lijdt als gevolg van het niet nakomen van zijn/haar verplichtingen krachtens deze Voorwaarden. De Gebruiker vrijwaart Funding Circle tegen boetes, vorderingen of juridische procedures van derden, overheidsinstanties inbegrepen, gericht tegen Funding Circle of haar personeel als gevolg van een inbreuk op de rechten van derden veroorzaakt door de wijze waarop de Gebruiker gebruik maakt van het Platform.

3.3. Bij het gebruik van het Platform verbindt de gebruiker zich ook:

(a) het Platform te voorzien van correcte, accurate en volledige informatie. De Gebruiker dient Funding Circle onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen zoals die van naam, adres, e-mailadres of bankrekeninginformatie;

(b) niet via het Platform software, data, virussen, codes of hardware of andere producten te verspreiden die schade zou kunnen toebrengen aan het Platform, aan de computersystemen of netwerken van Funding Circle, aan andere Gebruikers of aan derden;

(c) geen gebruik te maken van een valse identiteit;

(d) niet aan derden op wat voor wijze dan ook informatie te verstrekken waarmee de identiteit van andere Gebruikers van het Platform kan worden vastgesteld;

(e) niet de data, informatie, softwareprogramma’s of computerbestanden van Funding Circle te veranderen, uit te schakelen of te beschadigen;

(f) niet via het Platform materiaal te gebruiken, te versturen of te verspreiden dat inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden;

(g) indien een Gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die wijzen op een illegaal gebruik van het Platform, dan moet hij/zij Funding Circle daarvan op de hoogte brengen en de door hem verzamelde informatie overdragen.

4. Bereikbaarheid van het Platform

4.1. De bereikbaarheid van het Platform wordt bepaald door de technische apparatuur van de Gebruiker zelf. Om gebruik te kunnen maken van het Platform moet de Gebruiker de beschikking hebben over de nodige technische middelen (computer, internetverbinding, e-mailadres).

4.2. Funding Circle draagt zorg voor de bereikbaarheid van het Platform gedurende de perioden die door Funding Circle als zodanig zijn aangegeven. Hoewel Funding Circle zich zal inspannen dat het Platform altijd bereikbaar is, is zij daartoe niet verplicht. Als dringend onderhoud moet worden verricht aan het Platform voor de beveiliging van het Platform (in het bijzonder databescherming) of in het geval van overmacht (zoals storingen, beperkte beschikbaarheid of storingen van telecommunicatienetwerken, datatransfer door derden en van energieleveranciers of als gevolg van natuurrampen, het op bevel van toezichthouders systemen buiten gebruik stellen als gevolg van handelingen die niet aan Funding Circle te wijten is of als gevolg van daarmee vergelijkbare situaties) heeft Funding Circle het recht de bereikbaarheid van het Platform gedeeltelijk of geheel te blokkeren. Indien maatregelen moeten worden getroffen voor beveiliging van de servers van het Platform (bijvoorbeeld in geval van een cyberaanval) of indien technische maatregelen nodig zijn voor onderhoud of verbetering van het Platform, mag Funding Circle op elk moment de toegang tot het Platform tijdelijk beperken of stopzetten, daarbij rekening houdend met de belangen van de Gebruikers. Funding Circle beveiligt naar beste weten en kunnen haar computersystemen tegen ongeautoriseerd gebruik door derden.

5. Diensten voor Investeerders

5.1. Servicekosten

Voor iedere Lening brengt Funding Circle Servicekosten in rekening aan de Investeerder. Informatie over deze Servicekosten is te vinden op onze Website. De Servicekosten worden in mindering gebracht op de Maandbedragen die aan de Investeerders worden uitgekeerd pro rata ieders Investering (zie Artikel 6) en zoals uiteengezet in de Raamovereenkomst.

5.2 Terugkoop recht

5.2.1. Funding Circle behoudt zich het recht voor Investeerders uit te kopen ("terugkooprecht") indien zich onregelmatigheden hebben voorgedaan in het acceptatieproces en dan met name het Verificatieproces en de Scoring Procedure, en Funding Circle het in het belang van de Investeerder acht gebruik te maken van haar Terugkooprecht;

5.2.2. Indien Funding Circle gebruik maakt van het Terugkooprecht zal zij aan de Investeerder de Terugkoopprijs voldoen. Partijen komen overeen dat de Terugkoopprijs door Funding Circle of een aan haar gelieerder onderneming zal worden voldaan op de door de Investeerder aan Funding Circle verstrekte bankrekening. Ten gevolge van de uitoefening van het Terugkooprecht draagt de Investeerder zijn rechten en plichten uit hoofde van de relevante Lening over aan Funding Circle en Funding Circle accepteert deze overdracht. De Investeerder verklaart dat hij na afwikkeling van de terugkoop geen rechten en plichten uit hoofde van de desbetreffende Lening meer heeft. Funding Circle zal de Geldnemer schriftelijk informeren van de uitoefening van het Terugkooprecht;

5.2.3. Indien Funding Circle gebruik wenst te maken van haar Terugkooprecht zal zij de Investeerder daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Zij meldt daarbij onder andere (a) de Terugkoopprijs, (b) de Terugkoopdatum en (c) de reden voor het gebruikmaken van het Terugkooprecht. Indien de Investeerder niet binnen vier weken na verzending van de mededeling zoals bedoelt in dit artikel, schriftelijk bezwaar tegen de terugkoop heeft gemaakt, wordt de Investeerder geacht te hebben ingestemd met de terugkoop.

6. Inning van de maandbedragen

6.1. Funding Circle is verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van de Lening en Borgtocht(en) en int (via de Stichting) namens de Investeerders de Maandbedragen. De ontvangen Maandbedragen worden (na aftrek van de Servicekosten alsmede alle overige kosten (inclusief (buiten)gerechtelijke kosten), leges en bedragen die Funding Circle dient te voldoen in verband met inning van Maandbedragen) uitgekeerd aan de Investeerders pro rata ieders Investering conform het bepaalde in de Raamovereenkomst. Funding Circle kan ook Leningen bemiddelen tegen andere aflossingscondities waarbij bijvoorbeeld de rente maandelijks verschuldigd is en de Leensom aan het einde van de looptijd van de Lening volledig wordt afgelost.

6.2. Indien de Geldnemer verzuimt aan de betalingsverplichtingen onder de Lening te voldoen dan wel enige andere verplichting onder de Lening niet nakomt en na daartoe in gebreke te zijn gesteld, dan is de Geldnemer in verzuim en is Funding Circle gerechtigd derden in te schakelen teneinde nakoming van de Geldnemer te bewerkstelligen en de volledige Leensom, inclusief (verzuim)rente en kosten (incassokosten, advocaatkosten, etc.) te innen. Funding Circle is bevoegd eventuele interne kosten die verbandhouden met hetgeen bepaald in dit Artikel op de Geldnemer te verhalen. Alle kosten die in het kader van hetgeen in dit Artikel is bepaald worden gemaakt zullen worden toegevoegd aan de totaal uitstaande schuld van de Geldnemer onder de Lening.

6.3. Funding Circle zal zich in het geval dat zich een situatie zoals opgenomen in Artikel 7.2 voordoet ten behoeve van alle benadeelde Investeerders in alle redelijkheid inzetten teneinde zoveel als mogelijk verhaal te bieden voor enige uitstaande vordering van de Investeerders, waaronder begrepen het overeenkomen van aangepaste betalingscondities met een Geldnemer en het verkopen van vorderingen aan derde partijen.

7. Aansprakelijkheid Funding Circle

7.1. Funding Circle verplicht zich die veiligheidsmaatregelen te nemen die noodzakelijk zijn de vertrouwelijkheid en veiligheid van het Platform en de Gebruikers te waarborgen. Funding Circle doet dit met grote zorgvuldigheid maar kan niet garanderen dat er geen virussen op het Platform aanwezig zullen zijn. Funding Circle is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen.

7.2. Funding Circle heeft geen controle over hoe de Gebruikers het Platform gebruiken. Funding Circle kan vooral niet garanderen dat de Gebruikers het Platform gebruiken overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en deze Voorwaarden.

7.3. De inhoud op het Platform dient slechts ter informatie. Funding Circle geeft geen advies aan de Gebruiker en verricht slechts een beperkt onderzoek naar de financiële status van de Geldnemer (de Scoring Procedure). Investeerders kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan de op het Platform gepubliceerde informatie. Dit geldt ook voor het rangschikken van de Kredietprojecten in verschillende risicocategorieën.

7.4. Voor het vaststellen van de identiteit en het controleren van de kredietwaardigheid van de Geldnemers werkt Funding Circle samen met andere partijen. Hoewel Funding Circle deze partijen met de grootst mogelijke voorzichtigheid selecteert kan zij niet instaan voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. Informatie verkregen over de kredietwaardigheid van de Geldnemers kan dus niet (helemaal) juist zijn.

7.5. Funding Circle is alleen aansprakelijk voor die schade die door de Gebruiker wordt geleden als gevolg van het gebruik van het Platform wanneer de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van Funding Circle. Funding Circle is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De Gebruiker weet en accepteert dat het gebruik van het Platform en van de diensten van Funding Circle voor zijn eigen risico en verantwoordelijkheid is.

8. Risico voor Investeerders

8.1. Het investeren via het Platform bracht (hoge) risico’s met zich, waaronder het risico dat de Geldnemers niet volledig aan hun aflossingsverplichting uit hoofde van de Lening kunnen voldoen en als gevolg waarvan de Investeerders uiteindelijk hun volledig geïnvesteerde bedrag kunnen kwijt raken. Het door de Investeerder via het Platform geïnvesteerde bedrag valt niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel of een ander garantieregeling. Een meer gedetailleerde, niet uitputtende, beschrijving van de mogelijke risicofactoren voor Investeerders vindt u in de Raamovereenkomst.

8.2. De Geldnemer is gerechtigd om de Leensom op enig moment volledig of gedeeltelijk af te lossen. Een vervroegde aflossing resulteert in het volledig of gedeeltelijk te niet gaan van het rendement van de Investeerder.

9. Communicatie met de Gebruikers

9.1. Als de Gebruiker contact wil opnemen met Funding Circle dan kan de Gebruiker zijn e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: investeerders@fundingcircle.nl

10. Eigendomsrechten

10.1. De Gebruiker accepteert dat het Platform, de structuur, de inhoud en de softwareprogramma’s (de “Platformbouwstenen”) behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Funding Circle of derden.

10.2. Het is de Gebruiker niet toegestaan een onderdeel van het Platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen (reverse engineering’), te verspreiden, huren, uitlenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Funding Circle of de desbetreffende rechthebbende of tenzij dit rechtens is toegestaan.

10.3. Het is de Gebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Funding Circle of derden die op het Platform geplaatst kunnen zijn of op de website van de diensten die via het Platform worden aangeboden. Gebruikers mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Funding Circle of derden in de verschillende Platformbouwstenen zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

11. Klachten

11.1 Klachten over de diensten beschreven in deze Voorwaarden kunnen worden gestuurd naar klachten@fundingcircle.nl en worden binnen 21 dagen na ontvangst verwerkt en afgehandeld op voorwaarde dat de klacht ondubbelzinnig en begrijpelijk is.

11.2 Indien Funding Circle twijfels heeft omtrent de inhoud van klacht neemt zij contact op met de Gebruiker binnen de termijn als hiervoor bepaald.

12. Wijzigingen van deze Voorwaarden

12.1 Funding Circle heeft het recht te allen tijde deze Voorwaarden te wijzigen.

12.2 Wijzigingen treden in werking 14 dagen na publicatie op het Platform.

12.3 Elke Gebruiker wordt van de voorgestelde wijzigingen op de hoogte gebracht.

12.4 Elke Gebruiker heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen de voorgestelde wijzigingen tot het moment waarop zij ingaan. Door het aantekenen van bezwaar door de gebruiker tegen de voorgestelde wijzigingen wordt de Overeenkomst beëindigd op het moment waarop de gewijzigde Voorwaarden ingaan en zullen reeds gedane investeringen conform de Overeenkomst worden afgewikkeld.

13. Looptijd en beëindiging

13.1 De Overeenkomst blijft van kracht tot het moment waarop de Gebruiker zijn/haar Account deactiveert of waarop het Account door Funding Circle wordt gedeactiveerd indien zij daartoe een geldige reden heeft.

13.2 Gebruikers mogen op elk moment het gebruik van de diensten uit hoofde van deze Overeenkomst beëindigen of zijn/haar Account deactiveren door enkele kennisgeving op voorwaarde dat de Gebruiker geen Lening is aangegaan.

14. Back-up servicing

14.1. Als onderdeel van Funding Circle’s dienstverlening aan Investeerders zijn we een back-up servicing overeenkomst aangegaan met een Back-Up Servicer (de "Back-Up Servicer"), die zogeheten back-up services zal uitvoeren in het belang van de Investeerders. De back-up services omvatten de activiteiten zoals verder gedefinieerd in lid 16.2 van deze clausule die door de Back-Up Servicer worden overgenomen, indien Funding Circle tijdelijk of permanent niet in staat is om deze diensten de Investeerders aan te bieden, in geval van insolventie, indien Funding Circle haar activiteiten staakt, om rechts- of feitelijke gronden of enige andere reden (een "Incident"). De Back-Up Servicer zorgt ervoor dat alle bestaande kredietprojecten naar behoren worden beheerd, zelfs in het geval dat Funding Circle haar werkzaamheden stopzet.

14.2. In geval van en voor de duur van een Incident zal, in overeenstemming met de tussen de investeerders en Funding Circle gesloten raamovereenkomst, uitsluitend de Back-Up Servicer alle bestaande claims en rechten jegens de kredietnemers en borgstellers die de investeerders hebben verworven door hun investering in Kredietprojecten uitoefenen.

Dit omvat in het bijzonder, maar niet uitsluitend:

14.2.1. Ondersteuning van de Stichting bij het verzamelen en doorbetalen van de maandelijkse termijnen inclusief rentes;

14.2.2. Het ondersteunen van de Stichting bij het innen van de servicekosten evenals andere kosten en boeterente;

14.2.3. Het uitoefenen van rechten op het wijzigen van de juridische relatie die voortvloeit uit de krediet- of borgstellingsovereenkomsten, in het bijzonder het uitoefenen van beëindigingsrechten van de kredietovereenkomst;

14.2.4. Het doen gelden en uitoefenen van alle claims en rechten jegens de kredietnemers en borgstellers; en

14.2.5. Een incassobureau, advocatenkantoor, gerechtsdeurwaarder of factoringmaatschappij instrueren om de vorderingen van de investeerder op de kredietnemer en de borgsteller te incasseren en terug te vorderen.

14.3. In geval van een Incident is Funding Circle bevoegd om alle gegevens van de kredietnemers, de bestuurders van de kredietnemers, de borgstellers en de investeerders over te dragen aan de Back-Up Servicer (bedrijfsnaam, adres, handelsregisternummer, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, overige contactgegevens van de kredietnemer; naam, adres, geboortedatum en -plaats en overige contactgegevens van de bestuurders van B.V.'s en vennoten van V.O.F.'s; naam, adres, geboortedatum en -plaats en andere contactgegevens van de borgsteller en, indien van toepassing, de vertegenwoordigers van de borgsteller, informatie over zekerheden van leningen, bankrekeninggegevens en alle gegevens inzake alle kredietprojecen; naam, adres, geboortedatum en -plaats, overige contactgegevens, bankrekeninggegevens, openstaand bedrag van de vordering op de kredietnemer en verdere gegevens inzake alle kredietprojecen van investeerders).

14.4. In geval van een incident worden de Investeerders onmiddellijk op de hoogte gebracht via e-mail.

14.5. Funding Circle's huidige Back-Up Servicer kan worden bekeken onder veelgestelde vragen van Investeerders. Als Funding Circle een andere Back-Up Servicer inschakelt, worden de kredietnemers en investeerders afzonderlijk op de hoogte gesteld.

15. Verrekening

15.1. Een Investeerder heeft in geen enkel geval recht tot opschorting van enige betaling, tot verrekening of tot enig ander vergelijkbaar recht tot het inhouden van betalingen verschuldigd onder de Overeenkomst. De Investeerder doet hierbij uitdrukkelijk afstand van dergelijke rechten. Funding Circle heeft te allen tijde het recht enig bedrag dat zij op grond van de Overeenkomst of uit welke hoofden dan ook verschuldigd is aan een Investeerder te verrekenen met enige vordering uit welke hoofden dan ook die Funding Circle heeft op een van hen.

16. Audio- en video opname

16.1. Funding Circle maakt ten behoeve van haar dienstverlening gebruik van audio- en videoopname. Het is daarom mogelijk dat gesprekken die u voert met Funding Circle opgenomen worden. Funding Circle zal bij het gebruikmaken van audio- en videoopname de daartoe geldende (wettelijke)regels naleven. Audio- en videoopname wordt door Funding Circle gebruikt ten behoeve van onder andere: (i) de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren door bijvoorbeeld training van personeel, (ii) bewijsvoering en (iii) strafrechtelijke en fiscale onderzoeken. Funding Circle verwijst in dit verband tevens naar haar privacy policy welke te vinden is op de Website.

17. Toepasselijk recht

17.1. Op deze Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende niet contractuele rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

18. Rechtsmacht

18.1. Partijen kiezen en aanvaarden als enige rechtsforum voor de beslechting van alle geschillen ingevolge of in verband met de Voorwaarden de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde civiele rechter in Amsterdam, Nederland.