Onze statistieken

Funding Circle is het wereldwijde leenplatform voor kleine ondernemingen. Middels ons platform worden ondernemers en investeerders bij elkaar gebracht.

Uitgeleend bedrag

€10.2 miljard
81.000 bedrijven ondersteund wereldwijd

Uitstaande leningen

€4,4 miljard
Totaal uitstaande leningen wereldwijd

Banen ondersteund

115.000
Aantal banen wereldwijd ondersteund en gecreëerd in 2018
Laatst bijgewerkt: 31 December 2019
  1. nl flag NL

Uitstaande leningen

Het totaalbedrag aan uitstaande leningen per jaar, exclusief oninbare gelden.

Verstrekte leningen

Totaalbedrag dat per jaar door investeerders is uitgeleend aan bedrijven.

Disclaimer

Dit materiaal bevat bepaalde tabellen en andere statistische analyses die zijn opgesteld door Funding Circle. Er zijn veel aannames gebruikt bij het opstellen van deze statistische informatie, die al dan niet in de inhoud tot uiting komt. De statistische informatie mag niet worden opgevat als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of accountingadvies. De informatie wordt verstrekt op basis van de genoemde data en kan onderhevig zijn aan herziening en inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving is Funding Circle niet verplicht om de informatie bij te werken of te herzien. De informatie kan verschillende toekomstgerichte uitspraken bevatten, dit zijn uitspraken die geen historische feiten zijn en die de overtuigingen en verwachtingen van Funding Circle weerspiegelen met betrekking tot toekomstige evenementen en financiële en operationele prestaties. Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen, schattingen en andere factoren, die buiten de controle van Funding Circle liggen en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Niets binnen de informatie mag of zou moeten worden gebruikt als een garantie, belofte of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de toekomstige uitvoering van welke lening dan ook. Alle historische gegevens in deze statistische informatie zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Statistieken m.b.t. rendementen en verwachtingen zijn geverifieerd door

  1. nl flag NL

Prestaties van verstrekte leningen

Verwacht jaarlijks rendement¹

De onderstaande grafiek geeft de momenteel verwachte prestatie van de uitstaande leningen weer. Leningen zijn weergegeven tegen het jaar waarin ze zijn verstrekt, na aftrek van de service fee en oninbare gelden.

Funding Circle heeft bewezen een aantrekkelijk, stabiel rendement voor investeerders te kunnen bieden.

Verwacht bruto rendement

Onderstaande grafiek geeft het verwachte gemiddelde rentepercentage weer dat jaarlijks door bedrijven wordt betaald. Leningen zijn weergegeven tegen het jaar waarin ze zijn verstrekt, voor aftrek van de service fee en oninbare gelden.

Verwacht percentage oninbare gelden²

De onderstaande grafiek toont het verwachte percentage uitgeleende gelden dat niet wordt terugbetaald per jaar. Leningen worden weergegeven tegen het jaar waarin ze zijn verstrekt en zijn inclusief terugvorderingen.

Het verwachte percentage oninbare leningen is tot op heden stabiel gebleven.

Huidig afboekingspercentage (excl. terugvorderingen)

De onderstaande grafiek toont het huidige percentage uitgeleende gelden dat niet is terugbetaald. Leningen worden weergegeven tegen het jaar waarin ze zijn verstrekt en zijn exclusief eventuele terugvorderingen. Een deel van de uitgeleende gelden kan weer worden teruggevorderd door inspanning van ons Collections & Recoveries team.

Afboekingen zijn tot op heden stabiel gebleven en volgen doorgaans hetzelfde patroon binnen een klein bereik.

Deze cijfers zijn correct per 31 december 2019 en houden geen rekening met enige potentiële consequenties van COVID-19.
Voetnoten
¹ Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige rendementen en u loopt risico op verlies van uw totale inleg bij leningen aan bedrijven. Aangezien u leningen verstrekt via uw eigen individuele portfolio, kan uw werkelijke rendement hoger of lager uitvallen. Diversificatie kan dit risico verminderen.
² Het kan doorgaans tot vijf jaar duren voordat leningen volledig zijn afgelost, dus het verwachte rendement, het verwachte bruto rendement en de verwachte afschrijvingen zijn gebaseerd op de huidige prestaties van leningen en op basis van hoe we verwachten dat de leningen in de toekomst zullen presteren. Deze verwachtingen kunnen worden herzien, bijvoorbeeld als de macro-economische omstandigheden veranderen, en het verwachte rendement, het verwachte bruto rendement en het verwachte percentage oninbare leningen kan hierdoor worden aangepast om dit te weerspiegelen. Verstrekte gegevens zijn eigendom van Funding Circle. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Disclaimer

Dit materiaal bevat bepaalde tabellen en andere statistische analyses die zijn opgesteld door Funding Circle. Er zijn veel aannames gebruikt bij het opstellen van deze statistische informatie, die al dan niet in de inhoud tot uiting komt. De statistische informatie mag niet worden opgevat als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of accountingadvies. De informatie wordt verstrekt op basis van de genoemde data en kan onderhevig zijn aan herziening en inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving is Funding Circle niet verplicht om de informatie bij te werken of te herzien. De informatie kan verschillende toekomstgerichte uitspraken bevatten, dit zijn uitspraken die geen historische feiten zijn en die de overtuigingen en verwachtingen van Funding Circle weerspiegelen met betrekking tot toekomstige evenementen en financiële en operationele prestaties. Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen, schattingen en andere factoren, die buiten de controle van Funding Circle liggen en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Niets binnen de informatie mag of zou moeten worden gebruikt als een garantie, belofte of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de toekomstige uitvoering van welke lening dan ook. Alle historische gegevens in deze statistische informatie zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Statistieken m.b.t. rendementen en verwachtingen zijn geverifieerd door

  1. nl flag NL
Disclaimer
Dit materiaal bevat bepaalde tabellen en andere statistische analyses die zijn opgesteld door Funding Circle. Er zijn veel aannames gebruikt bij het opstellen van deze statistische informatie, die al dan niet in de inhoud tot uiting komt. De statistische informatie mag niet worden opgevat als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of accountingadvies. De informatie wordt verstrekt op basis van de genoemde data en kan onderhevig zijn aan herziening en inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving is Funding Circle niet verplicht om de informatie bij te werken of te herzien. De informatie kan verschillende toekomstgerichte uitspraken bevatten, dit zijn uitspraken die geen historische feiten zijn en die de overtuigingen en verwachtingen van Funding Circle weerspiegelen met betrekking tot toekomstige evenementen en financiële en operationele prestaties. Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen, schattingen en andere factoren, die buiten de controle van Funding Circle liggen en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Niets binnen de informatie mag of zou moeten worden gebruikt als een garantie, belofte of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de toekomstige uitvoering van welke lening dan ook. Alle historische gegevens in deze statistische informatie zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig rendement en u loopt risico op verlies van uw inleg wanneer u leent aan bedrijven. Diversificatie kan dit risico verminderen.