Algemene voorwaarden

 1. Algemene bepalingen
 2. Registratie op het Platform
 3. Verplichtingen van de gebruiker
 4. Bereikbaarheid van het Platform
 5. Diensten voor geldnemers
 6. Diensten voor investeerders
 7. Inning van de maandbedragen
 8. Akte(n) van borgtocht
 9. Aansprakelijkheid Funding
 10. Risico investeerders
 11. Communicatie met de gebruikers
 12. Eigendomsrechten
 13. Klachten
 14. Wijzingen van deze algemene voorwaarden
 15. Looptijd en beëindiging
 16. Back-up servicing
 17. Toepasselijk recht
 18. Rechtsmacht
 1. 1. Algemene bepalingen

  1. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de online kredietmarktplaats (“Platform”) die beschikbaar is op onze website www.fundingcircle.com/nl. Het Platform wordt geëxploiteerd door Funding Circle Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 631, World Trade Center, 1077 XX Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61398462 (“Funding Circle”). Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing in de relatie tussen een gebruiker en de Stichting Derdengelden Funding Circle, een stichting statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 631, World Trade Center, 1077 XX Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61398349 (de “Stichting”)

  2. 1.2 Funding Circle heeft een ontheffing van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) verkregen voor hetbemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3 lid 4 van de Wet op het financieel toezicht (“Wft”) en is geregistreerd in het crowdfundingregister van de AFM onder nummer 19000029. Funding Circle heeft geen andere vergunning of ontheffing van enige toezichthouder op grond van de Wft.

  3. 1.3 Informatie met betrekking tot het verwerken door Funding Circle van persoonsgegevens is opgenomen in onze privacy policy die kan worden gedownload op onze website.

 2. 2. Registratie op het Platform

  1. 2.1 Het Platform brengt geldnemers die op zoek zijn naar krediet samen met investeerders die bereid zijn om een kredietproject (gedeeltelijk) te financieren.

  2. 2.2 Toegang tot het Platform is gratis. Als voorwaarde voor het gebruik van het Platform geldt dat u zich moet regis-treren als geldnemer of investeerder (“gebruiker” of “u”). Voor registratie op het Platform dient u de gevraag-de gegevens in te vullen in het online registratieformulier. Tevens dient u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en onze privacy policy, waardoor er een overeenkomst tussen u en Funding Circle tot stand komt (“Overeenkomst“).

  3. 2.3 Alleen ondernemingen die geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel en natuurlijke personen die (1) ten minste 18 jaar oud zijn (2) woonachtig zijn in Nederland en (3) handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (en als zodanig geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel) kunnen zich als geldnemer registeren op het Platform.

  4. 2.4 Natuurlijke personen die zich als investeerder willen registreren moeten minimaal 18 jaar oud zijn en moeten officieel geregistreerd zijn als woonachtig in Nederland. Rechtspersonen die hun statutaire zetel hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte kunnen zich ook als investeerder registreren. Rechtspersonen die willen investeren moeten eerst contact opnemen met Funding Circle.

  5. 2.5 De gebruikersnaam en het wachtwoord zoals gekozen door de gebruiker tijdens de registratieprocedure gelden als identificatiegegevens. Zij geven de gebruiker toegang tot zijn/haar account. De gebruikersnaam en het wacht-woord zijn persoonlijk van aard en kunnen niet worden overgedragen. De gebruiker is verplicht zijn identificatiege-gevens, en in het bijzonder het wachtwoord, vertrouwelijk te behandelen. Het is de gebruiker niet toegestaan deze aan een derde te verstrekken.

  6. 2.6 De gebruiker is verantwoordelijk voor het zorgvuldig veiligstellen van zijn identificatiegegevens. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie door derden en voor de schade die als gevolg van een schending van deze verplichting wordt veroorzaakt.

  7. 2.7 De gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die met zijn gebruikersnaam en wachtwoord worden verricht en is verplicht Funding Circle onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeautoriseerd gebruik van zijn wachtwoord.

 3. 3. Verplichtingen van de gebruiker

  1. 3.1 De gebruiker verplicht zich met grote zorgvuldigheid gebruik te maken van het Platform overeenkomstig de toe-passelijke wet- en regelgeving en deze algemene voorwaarden. De gebruiker verplicht zich ook het Platform niet op een zodanige wijze te gebruiken dat daardoor schade ontstaat voor Funding Circle, voor andere gebruikers of voor derden.

  2. 3.2 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Funding Circle direct of indirect lijdt als gevolg van het niet na-komen van zijn verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden. De gebruiker vrijwaart Funding Circle tegen boetes, vorderingen of juridische procedures van derden, overheidsinstanties inbegrepen, gericht tegen Funding Circle of haar personeel als gevolg van een inbreuk op de rechten van derden veroorzaakt door de wijze waarop de gebruiker gebruik maakt van het Platform.

  3. 3.3 Bij het gebruik van het Platform verbindt de gebruiker zich ook:


   1. a. Het Platform te voorzien van correcte, accurate en volledige informatie. De gebruiker dient Funding Circle onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen zoals die van naam, adres, e-mailadres of bankrekeninginformatie.
   2. b. Niet via het Platform software, data, virussen, codes of hardware of andere producten te verspreiden die schade zou kunnen toebrengen aan het Platform, aan de computersystemen of netwerken van Funding Circle, aan andere gebruikers of aan derden.
   3. c. Geen gebruik te maken van een valse identiteit.
   4. d. Niet aan derden op wat voor wijze dan ook informatie te verstrekken waarmee de identiteit van andere gebruikers van het Platform kan worden vastgesteld.
   5. e. Niet de data, informatie, softwareprogramma’s of computerbestanden van Funding Circle te veranderen, uit te schakelen of te beschadigen.
   6. f. Niet via het Platform materiaal te gebruiken, te versturen of te verspreiden dat inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten van derden.
   7. g. Indien een gebruiker of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die wijzen op een illegaal gebruik van het Platform, dan moet hij Funding Circle daarvan op de hoogte brengen en de door hem verzamelde informatie overdragen.

 4. 4. Bereikbaarheid van het Platform

  1. 4.1 1 De bereikbaarheid van het Platform wordt bepaald door de technische apparatuur van de gebruiker zelf. Om gebruik te kunnen maken van het Platform moet de gebruiker de beschikking hebben over de nodige technische middelen (computer, internetverbinding, e-mailadres).

  2. 4.2 Funding Circle draagt zorg voor de bereikbaarheid van het Platform gedurende de perioden die door Funding Circle als zodanig zijn aangegeven. Hoewel Funding Circle zich zal inspannen dat het Platform altijd bereikbaar is, is zij daartoe niet verplicht. Als dringend onderhoud moet worden verricht aan het Platform voor de beveiliging van het Platform (in het bijzonder databescherming) of in het geval van overmacht (zoals storingen, beperkte beschikbaarheid of storingen van telecommunicatienetwerken, datatransfer door derden en van energieleveranciers of als gevolg van natuurrampen, het op bevel van toezichthouders systemen buiten gebruik stellen als gevolg van handelingen die niet aan Funding Circle te wijten is of als gevolg van daarmee vergelijkbare situaties) heeft Funding Circle het recht de bereikbaarheid van het Platform gedeeltelijk of geheel te blokkeren. Indien maatregelen moeten worden getroffen voor beveiliging van de servers van het Platform (bijvoorbeeld in geval van een cyberaanval) of indien technische maatregelen nodig zijn voor onderhoud of verbetering van het Platform, mag Funding Circle op elk moment de toegang tot het Platform tijdelijk beperken of stopzetten, daarbij rekening houdend met de belangen van de gebruikers. Funding Circle beveiligt naar beste weten en kunnen haar computersystemen tegen ongeautoriseerd gebruik door derden.

 5. 5. Diensten voor geldnemers

  1. 5.1 Het opzetten van een kredietproject

   1. 5.1.1 Voor het opzetten van een kredietproject dient u Funding Circle van alle gevraagde informatie te voorzien. Zo dient de geldnemer de titel van het kredietproject, een beschrijving daarvan, het gewenste bedrag en de looptijd van de lening te vermelden. De leensom moet altijd een veelvoud zijn van € 100,-. De leensom kan niet minder dan €10.000,- en niet meer dan €250.000,- bedragen. De minimale looptijd is 6 maanden en de maximale looptijd is 60 maanden. De geldnemer dient tevens in detail aan te geven waarvoor de lening zal worden gebruikt. De lening mag nimmer gebruikt worden voor het verstrekken van krediet door de geldnemer zelf. De geldnemer is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de kredietaanvraag. Indien de inhoud van een kredietaanvraag inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins onrechtmatig is, dan is uitsluitend de gebruiker daarvoor aansprakelijk. Indien de gebruiker zich niet houdt aan deze verplichtingen dan is Funding Circle gerechtigd het kredietproject niet te activeren dan wel van haar website te verwijderen. Tevens kan Funding Circle de gebruiker weigeren wanneer hij een ander kredietproject wil opzetten.

   2. 5.1.2 U dient tevens bepaalde documenten ter beschikking te stellen (bijvoorbeeld een uittreksel van de Kamer van Koophandel, jaarrekeningen, overige financiële stukken en belastingaangiften). U kunt deze documenten via onze website uploaden.

  2. 5.2 Verificatie

   Wanneer Funding Circle alle gevraagde informatie en documenten heeft ontvangen, voert zij een eerste verificatie van het kredietproject uit en besluit aan de hand daarvan of het kredietproject in aanmerking komt voor de zogenaamde Scoring procedure (zie artikel 5.3). Indien het kredietproject wordt afgewezen kan de geldnemer geregistreerd blijven op het Platform en op een later tijdstip een nieuw kredietproject opzetten wanneer zijn financiële situatie verbeterd is (zie artikel 5.8.3 van deze algemene voorwaarden).

  3. 5.3 Scoring procedure

   1. 5.3.1 Indien het verificatieproces succesvol is afgerond, wordt het kredietproject nader geanalyseerd op basis van de informatie en documenten die de geldnemer heeft verstrekt en op basis van informatie verkregen van derden en statistische gegevensbestanden (de “Scoring procedure”). Funding Circle analyseert ook of de geldnemer in staat zal zijn de gevraagde leensom af te lossen. Nadat de Scoring procedure is afgerond, stelt zij de geldnemer op de hoogte van haar beslissing. Indien het kredietproject wordt geaccordeerd dan informeert Funding Circle de geldnemer over de leningsvoorwaarden (het vastgestelde rentepercentage, de leensom, de administratiekosten en de looptijd van de lening).

   2. 5.3.2 Indien het kredietproject wordt geaccordeerd dan informeert Funding Circle de geldnemer over de leningsvoorwaarden (het vastgestelde rentepercentage, de leensom, de administratiekosten, de gebruiksvergoeding, de looptijd van de lening, de maandtermijnen en het aantal maandtermijnen) welke onderdeel zullen vormen van de overeenkomst van geldlening die eveneens door Funding Circle aan de geldnemer verstuurd zal worden ter ondertekening. Door ondertekening van de overeenkomst van geldlening doet de geldnemer een bindend, onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanbod aan gebruikers om een overeenkomst van geldlening aan te gaan. De overeenkomst van geldlening komt pas tot stand indien het aanbod van de geldnemer is aanvaard door Funding Circle namens de investeerders in overeenstemming met artikel 5.6 van deze algemene voorwaarden.

   3. 5.3.3 Voor een snel en papierloos proces accepteert Funding Circle dat contract documenten elektronisch ondertekend kunnen worden. Hiervoor heeft Funding Circle een overeenkomst gesloten met een gerenommeerde externe leverancier (de "Aanbieder"). De huidige Aanbieder is Evidos B.V., Zaanenlaan 49, 2023 SJ Haarlem.
    Om geavanceerde elektronische handtekeningen te creëren, zal Funding Circle de volgende persoonsgegevens van de lener(s) en, indien van toepassing, hun wettelijke vertegenwoordiger (s), de borg (en) en de borg (en) 'echtgenoot / geregistreerde partner' (elk een "Ondertekenaar") aan de dienstverlener verstrekken: voornamen, achternamen, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, adres, e-mailadres en mobiel telefoonnummer. Tijdens het ondertekeningsproces wordt de identiteit van de ondertekenaar geverifieerd met iDIN, een online identificatiedienst, gefaciliteerd door de Nederlandse banken (“identificatie inloggen”) om de correcte ondertekening en authenticatie van de ondertekenaar te waarborgen

   4. 5.3.4 Indien Funding Circle het kredietproject afwijst kan de geldnemer geregistreerd blijven op het Platform en op een later tijdstip een nieuw kredietproject opstarten wanneer zijn financiële situatie verbeterd is (zie artikel 5.8.2 van deze algemene voorwaarden).

  4. 5.4 Publicatie van het kredietproject

   1. 5.4.1 Indien het kredietproject door Funding Circle is geaccordeerd en de overeenkomst van geldlening die door de geldnemer is ondertekend, is ontvangen door Funding Circle, wordt het kredietproject op het Platform gepubliceerd onder de titel die de geldnemer heeft gekozen, samen met een beschrijving van het kredietproject en andere informatie als vermeld in onze privacy policy.

   2. 5.4.2 Indien Funding Circle de door de geldnemer getekende overeenkomst van geldlening niet binnen 14 dagen na ontvangst ervan door de geldnemer heeft retour ontvangen van de geldnemer, dan kan Funding Circle het kredietproject annuleren. Ook in dat geval kan de geldnemer op het Platform geregistreerd blijven en een nieuw kredietproject opstarten.

   3. 5.4.3 Elk kredietproject wordt ingedeeld in een risicocategorie, die varieert van Funding Circle Class A+ (laagste risicocategorie) tot Funding Circle Class E (hoogste risicocategorie). De indeling in een bepaalde risicocategorie hangt af van de financiële situatie van de geldnemer, de looptijd van de lening en informatie verkregen van derden en heeft invloed op de leningvoorwaarden.

  5. 5.5 Investeringsperiode en Gefinancierd Kredietproject

   1. 5.5.1 Gedurende een door Funding Circle te bepalen termijn van maximaal 21 kalenderdagen na publicatie van het kredietproject op het Platform kunnen investeerders gelden toezeggen ter (gedeeltelijke) financiering van een kredietproject (de “Investeringsperiode”). Indien een kredietproject niet volledig is gefinancierd na het verstrijken van de Investeringsperiode, dan kan Funding Circle de Investeringsperiode verlengen. Funding Circle kan tevens - naar eigen discretie doch rekening houdend met de belangen van de geldnemer en de investeerders - de Investeringsperiode beëindigen en het overige deel van een kredietproject waarvoor geen geldelijke toezeggingen zijn ontvangen gedurende de Investeringsperiode aanbieden aan andere investeerders, zoals institutionele beleggers.

   2. 5.5.2 Zodra het kredietproject volledig is gefinancierd, wordt het kredietproject aangemerkt als een “Gefinancierd Kredietproject”. Indien een kredietproject niet volledig is gefinancierd aan het einde van de Investeringsperiode, dan kan Funding Circle de lagere leensom aanbieden aan de geldnemer. Indien de geldnemer daarmee akkoord gaat, wordt het kredietproject ook aangemerkt als Gefinancierd Kredietproject. In dat geval blijven het reeds vastgestelde rentepercentage en de looptijd van de lening onverkort van toepassing.

  6. 5.6 Aanvullende Informatie en Identiteitsbewijs

   1. 5.6.1 De kredietnemer kan worden verzocht om aanvullende documenten te verstrekken, zelfs nadat een Kredietproject is aanvaard, gepubliceerd, de kredietovereenkomst is ondertekend en gedurende de Investeringsperiode.

   2. 5.6.2 Met name kan de kredietnemer en/of de wettelijke vertegenwoordiger van de kredietnemer worden gevraagd om bewijs te leveren van zijn/haar identiteit of de identiteit van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, in overeenstemming met anti-witwaswetgeving. De identiteitscontrole zal worden uitgevoerd door een externe dienstverlener, verify-U AG (hierna "verify-U" genoemd). Verify-U voert een online identificatie uit via videoidentificatie of via een gekwalificeerde elektronische handtekening. Met dit doel zal Funding Circle de gegevens die nodig zijn voor identificatie overdragen (voornamen, achternaam, adres, geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en contactgegevens zoals e-mailadres en mobiel telefoonnummer) aan verify-U. Om de online identificatie uit te voeren, moet de kredietnemer en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger een persoonlijk account aanmaken bij verify-U, gebruik makend van dezelfde contactgegevens (e-mailadres, mobiel telefoonnummer) die zijn gebruikt bij de financieringsaanvraag bij Funding Circle. Zodra de onlineidentificatie met succes is afgesloten, zal verify-U de geverifieerde gegevens die volgens de anti-witwasreglementen moeten worden geregistreerd, digitaal versturen naar Funding Circle. Funding Circle bewaart de geverifieerde gegevens en mag deze volgens de antiwitwaswetgeving indien nodig overdragen aan institutionele investeerders.

   3. 5.6.3 Als de kredietnemer gevraagd wordt aanvullende documenten en/of een legitimatiebewijs aan te leveren, zijn de indiening van dergelijke documenten en/of de succesvolle identificering door verify-U vereist om de kredietovereenkomst te kunnen sluiten. Funding Circle behoudt zich het recht voor om een Kredietproject te blokkeren totdat aanvullende documenten of identiteitsbewijzen zijn ontvangen of om een Kredietproject volledig te annuleren.

  7. 5.7 Overeenkomst van geldlening

   1. 5.7.1 Indien er sprake is van een Gefinancierd Kredietproject zal Funding Circle namens de investeerders de overeenkomst van geldlening, zoals reeds door de geldnemer ondertekend, aangaan door aanvaarding van het aanbod van de geldnemer. Funding Circle zal hiertoe in beginsel enkel overgaan indien aan de uitbetalingsvoorwaarden is voldaan. De uitbetalingsvoorwaarden betreffen het tijdig ontvangen van (1) de geldelijke toezegging(en) van de deelnemende investeerder(s) ter hoogte van de volledige leensom, en (2) de vereiste ondertekende akte(n) van borgtocht strekkende tot zekerheid van nakoming van de betalingsverplichtingen van de geldnemer onder de overeenkomst van geldlening (zie artikel 8 van deze algemene voorwaarden). Funding Circle behoudt zich het recht voor om het aanbod niet te aanvaarden ondanks dat aan de uitbetalingsvoorwaarden is voldaan indien Funding Circle meent dat, als gevolg van andere omstandigheden, de investering niet in het belang van de Investeerder(s) of het platform is.

   2. 5.7.2 Een overeenkomst van geldlening zal enkel van kracht worden zodra Funding Circle het aanbod van de geldnemer aanvaardt namens de investeerder(s). Funding Circle kan het aanbod namens de investeerder(s) aanvaarden door ofwel (1) de overeenkomst van geldlening te medeondertekenen, ofwel (2) de geldnemer via e-mail te informeren dat het aanbod is aanvaard door Funding Circle namens de investeerders, ofwel (3) de leensom uit te betalen aan de geldnemer.

  8. 5.8 Administratiekosten

   Funding Circle brengt de kredietnemer administratiekosten in rekening, waarvan de hoogte wordt bepaald door de looptijd en de risicoklasse van de lening. We hanteren daarnaast een minimaal tarief van € 750 bij het afsluiten van een lening.

  9. 5.9 Overige bepalingen

   1. 5.9.1 Indien de geldnemer de overeenkomst van geldlening niet (tijdig) ondertekend terugstuurt naar Funding Circle, indien het kredietproject aan het eind van de Investeringsperiode niet volledig is gefinancierd, indien niet aan de uitbetalingsvoorwaarden wordt voldaan binnen een door Funding Circle te stellen redelijke termijn, of indien Funding Circle daar goede redenen voor heeft, kan Funding Circle het kredietproject alsmede alle geldelijke toezeggingen annuleren. Funding Circle kan ook uw account (tijdelijk) blokkeren indien Funding Circle daar gegronde redenen voor heeft. Bovendien houdt Funding Circle en/of de Stichting zich het recht voor om op ieder moment tot het uitboeken van de gelden aan de geldnemer daartoe niet over te gaan om Funding Circle en/of de Stichting moverende redenen. Enige gelden die reeds ontvangen zijn van de deelnemende investeerder(s) zullen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.3.2 van deze algemene voorwaarden worden teruggestort op de bankrekening van de investeerder(s).

   2. 5.9.2 De geldnemer kan na 6 maanden of na minimaal 6 maandelijkse terugbetalingen een nieuw kredietproject opzetten zij het dat een geldnemer nooit meer dan twee leningen op enig moment kan hebben.

  10. 5.10 Registratie BKR

   Indien de geldnemer een krediet aangaat via de bemiddeling van Funding Circle dient één of meerdere akte(n) van borgtocht te worden overeengekomen (zie artikel 8 van deze algemene voorwaarden). Indien u borg bent voor een zakelijke schuld kan dat gevolgen hebben voor uw kredietregistratie bij stichting Bureau Krediet Registratie (“BKR”) te Tiel zoals omschreven in de akte van borgtocht.

   1. 5.10.1 Registratie:

    Bij eenmanszaken, vennootschappen onder firma (VOF) en andere personen zonder rechtspersoonlijkheid, meldt Funding Circle het krediet bij het BKR in overeenstemming met het geldende algemeen reglement van het BKR, zoals gewijzigd van tijd tot tijd. Het BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen van overkreditering en problematische schuldsituaties voor particulieren (al dan niet handelend in beroep of bedrijf) en het beperken van financiële risico’s bij kredietverlening en het voorkomen en bestrijden van misbruik en fraude. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door het BKR ter beschikking gesteld aan haar zakelijke klanten, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

   2. 5.10.2 Betalingsachterstand:

    Bij eenmanszaken, VOF en andere personen zonder rechtspersoonlijkheid, gaat Funding Circle over tot een melding bij het BKR als er sprake is van een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van geldlening twee maanden na de vervaldatum. Wij zullen u ten minste vijf dagen voorafgaand aan deze achterstandsmelding in kennis stellen van het voornemen om een achterstandsmelding te registreren bij het BKR zoals omschreven in de akte van borgtocht.

 6. 6. Diensten voor investeerders

  1. 6.1 Investeren

   1. 6.1.1 De investeerders kunnen tijdens de Investeringsperiode gelden toezeggen ter (gedeeltelijke) financiering van een kredietproject. Het minimumbedrag dat kan worden geïnvesteerd is EUR 100,- en het totaal geïnvesteerde bedrag moet altijd een veelvoud zijn van EUR 100,-.

   2. 6.1.2 Voordat de investeerder via het Platform kan investeren dient de investeerder eerst een raamovereenkomst met Funding Circle te sluiten. Een concept van deze overeenkomst zal per e-mail naar de investeerder worden toegestuurd. Indien u akkoord gaat met de daarin vermelde voorwaarden, kunt u de raamovereenkomst accepteren door op de daartoe bestemde link te klikken. Krachtens de raamovereenkomst verleent de investeerder onder andere een volmacht aan Funding Circle en de Stichting om namens hem een of meerdere (rechts)handelingen te verrichten. Funding Circle hanteert te allen tijde de dan geldende voorschriften die verbonden zijn aan de ontheffing zoals door de AFM aan Funding Circle verleend. Dat betekent dat Funding Circle onder meer een investeerderstoets afneemt in overeenstemming met de door de AFM voorgeschreven drempelinvesteringsbedragen, de voorgeschreven investeringsgrenzen in acht neemt en de investeerder in de gelegenheid stelt om de investering binnen 24 uur te ontbinden. Als de investering niet binnen 24 uur wordt ontbonden dan is deze na 24 uur definitief geworden. De AFM adviseert om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfundingleningen.

  2. 6.2 Overeenkomst van geldlening

   Mits (i) de overeenkomst van geldlening door de geldnemer is ondertekend en tijdig retour is ontvangen door Funding Circle, (ii) een kredietproject wordt aangemerkt als een Gefinancierd Kredietproject, en, in beginsel, mits (iii) aan de uitbetalingsvoorwaarden (zoals omschreven in artikel 5.6 van deze algemene voorwaarden) is voldaan, dan gaat Funding Circle namens de deelnemende investeerders de overeenkomst van geldlening aan met de geldnemer door het aanbod van de geldnemer te aanvaarden namens de deelnemende investeerders zoals hierboven omschreven in artikel 5.6.1 van deze algemene voorwaarden. Funding Circle behoudt zich het recht voor om het aanbod niet te aanvaarden ondanks dat aan de uitbetalingsvoorwaarden is voldaan indien Funding Circle meent dat, als gevolg van andere omstandigheden, de investering niet in het belang van de investeerder(s) of het platform is. Funding Circle zal zelf geen partij zijn bij de overeenkomst van geldlening.

  3. 6.3 Betaling

   1. 6.3.1 Voorafgaand aan het doen van een geldelijke toezegging verstrekt de Investeerder een elektronische Europese incasso-machtiging (SEPA Direct Debit) aan de Stichting.

   2. 6.3.2 Zodra een kredietproject kwalificeert als een Gefinancierd Kredietproject, incasseert de Stichting het bedrag dat gelijk is aan de geldelijke toezegging (het “Bedrag”) van de bankrekening van de betreffende Investeerder binnen twee werkdagen na het einde van de Investeringsperiode. De Investeerder zal hiervan ten minste één dag van te voren op de hoogte worden gesteld.

    Indien de investeerder het Bedrag heeft betaald maar de overeenkomst van geldlening komt niet tot stand (zie artikel 5.6.2 van deze algemene voorwaarden) dan wordt het Bedrag teruggestort op de bankrekening van de investeerder binnen een termijn van maximaal 15 dagen na ontvangst van het Bedrag.

    Rol Stichting: de Stichting bewaart gelden en voert betaalopdrachten uit volgens de instructies van Funding Circle. Deze betaalopdrachten geschieden in het kader van de overeenkomst(en) van geldlening en/of de akte(n) van borgtocht. De Stichting is opgericht met het doel gelden afkomstig van investeerders en geldnemers veilig te stellen. De Stichting voert enkel betaalopdrachten uit op instructie van Funding Circle en is op geen enkele (andere) wijze betrokken bij de overeenkomst van geldlening. De Stichting is niet aansprakelijk voor enige schade die de geldnemer of investeerder lijdt of mocht lijden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de Stichting.

   3. 6.3.3 Alle betalingen door de investeerders dienen te geschieden vanaf een bankrekening die op naam van de investeerder staat (zoals opgegeven tijdens het registratieproces) en wordt aangehouden bij een bank die is gevestigd in Nederland.

   4. 6.3.4 Indien een investeerder het Bedrag niet betaalt, in het bijzonder omdat de incasso niet slaagt of wordt herroepen, teruggedraaid of niet wordt uitgevoerd om welke reden dan ook, kan Funding Circle de geldelijke toezegging van die investeerder direct ontbinden zonder een periode in acht te nemen waarin de Investeerder in de gelegenheid wordt gesteld om zijn/haar tekortkoming in de nakoming te herstellen. Als gevolg hiervan is deze Investeerder niet langer partij bij de betreffende overeenkomst van geldlening. Funding Circle kan, naar eigen discretie, besluiten het Bedrag zelf te voldoen of daarvoor een nieuwe investeerder aan te trekken. In dat geval wordt Funding Circle of de nieuwe investeerder partij bij de betreffende overeenkomst van geldlening ter vervanging van de Investeerder die zijn/haar betalingsverplichting niet is nagekomen.

   5. 6.3.5 De Stichting is geen rente verschuldigd over de gelden die zij van de investeerder(s) heeft ontvangen

  4. 6.4 Servicekosten

   Voor iedere overeenkomst van geldlening brengt Funding Circle servicekosten in rekening. Informatie over deze servicekosten is te vinden op onze website. De servicekosten worden in mindering gebracht op de maandbedragen die aan de investeerders worden uitgekeerd pro rata ieders investering (zie artikel 7 van deze algemene voorwaarden).

 7. 7. Inning van de maandbedragen

  1. 7.1 Funding Circle is verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van de overeenkomst(en) van geldlening en de akte(n) van borgtocht en int (via de Stichting) namens de investeerders de maandbedragen van de geldnemers en/of de door de borg verschuldigde bedragen. De maandbedragen bestaan uit de verschuldigde rente en de maandelijkse aflossing van de lening. De ontvangen maandbedragen worden (na aftrek van de servicekosten) uitgekeerd aan de investeerders pro rata ieders investering. Funding Circle kan ook leningen aanbieden tegen andere aflossingscondities waarbij bijvoorbeeld de rente maandelijks verschuldigd is en de lening aan het einde van de looptijd van de overeenkomst van geldlening volledig wordt afgelost.

 8. 8. Akte(n) van borgtocht

  Voor een overeenkomst van geldlening kan als voorwaarde worden gesteld dat één of meerdere akte(n) van borgtocht worden overeengekomen. Krachtens een borgtocht stelt de borg zich ten gunste van de investeerders borg voor de nakoming van de verplichtingen van de geldnemer uit hoofde van de overeenkomst van geldlening. De borg kan een bestuurder of een aandeelhouder van de geldnemer zijn of een derde. Indien de borg gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft, dient de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner in beginsel ook de akte van borgtocht voor akkoord te ondertekenen. Een borgtocht is nadrukkelijk geen zakelijk zekerheidsrecht en is niet altijd afdwingbaar.

 9. 9. Aansprakelijkheid Funding Circle

  1. 9.1 Funding Circle verplicht zich die veiligheidsmaatregelen te nemen als gevolg waarvan de vertrouwelijkheid en veiligheid van het Platform worden gewaarborgd. Funding Circle doet dit met grote zorgvuldigheid maar kan niet garanderen dat er geen virussen op het Platform aanwezig zullen zijn. Funding Circle is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen.

  2. 9.2 Funding Circle heeft geen controle over hoe de gebruikers het Platform gebruiken. Funding Circle kan vooral niet garanderen dat de gebruikers het Platform gebruiken overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en deze algemene voorwaarden.

  3. 9.3 De inhoud op het Platform dient slechts ter informatie. Funding Circle geeft geen advies aan de gebruiker en verricht slechts een beperkt onderzoek naar de financiële status van de geldnemer (de Scoring procedure). Investeerders kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan de op het Platform gepubliceerde informatie. Dit geldt ook voor het rangschikken van de kredietprojecten in verschillende risicocategorieën.

  4. 9.4 Voor het vaststellen van de identiteit en het controleren van de kredietwaardigheid van de geldnemers werkt Funding Circle samen met andere partijen. Hoewel Funding Circle deze partijen met de grootst mogelijke voorzichtigheid selecteert kan zij niet instaan voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie. Informatie verkregen over de kredietwaardigheid van de geldnemers kan dus niet (helemaal) juist zijn.

  5. 9.5 Funding Circle is alleen aansprakelijk voor die schade die door de gebruiker wordt geleden als gevolg van het gebruik van het Platform wanneer de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van Funding Circle. Funding Circle is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De gebruiker weet en accepteert dat het gebruik van het Platform en van de diensten van Funding Circle voor zijn eigen risico en verantwoordelijkheid is.

 10. 10. Risico investeerders

  1. 10.1 Het investeren via het Platform brengt (hoge) risico’s met zich, waaronder het risico dat de geldnemers niet volledig aan hun aflossingsverplichting uit hoofde van de overeenkomsten van geldlening kunnen voldoen en als gevolg waarvan de investeerders uiteindelijk hun volledig geïnvesteerde bedrag kunnen kwijt raken. Het door de investeerder via het Platform geïnvesteerde bedrag valt niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel of een ander garantieregeling. Een meer gedetailleerde beschrijving van de mogelijke risicofactoren voor investeerders vindt u in de raamovereenkomst.

  2. 10.2 Funding Circle geeft geen investeringsadvies aan de investeerders met betrekking tot hun voorgenomen investering(en). Op de investeerders rust de verplichting een eigen oordeel te vormen of een investering via het Platform voor hen geschikt is en de investeerders dienen bij voorkeur contact op te nemen met hun eigen financiële, juridische en fiscale adviseurs voordat zij gaan investeren in het kredietproject

  3. 10.3 Het is raadzaam het te investeren bedrag over verschillende kredietprojecten te verdelen om het risico te beperken.

  4. 10.4 De geldnemer is gerechtigd om het krediet op enig moment volledig of gedeeltelijk af te lossen. Een vervroegde aflossing resulteert in het volledig of gedeeltelijk te niet gaan van het rendement van de investeerder.

 11. 11. Communicatie met de gebruikers

  1. 11.1 Als de gebruiker contact wil opnemen met Funding Circle dan kan de gebruiker zijn e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: informatie@fundingcircle.nl

 12. 12. Eigendomsrechten

  1. 12.1 De Gebruiker accepteert dat het Platform, de structuur, de inhoud en de softwareprogramma’s (de “Platformbouwstenen”) behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Funding Circle of derden.

  2. 12.2 Het is de gebruiker niet toegestaan een onderdeel van het Platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen (reverse engineering’), te verspreiden, huren, uitlenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Funding Circle of de desbetreffende rechthebbende of tenzij dit rechtens is toegestaan.

  3. 12.3 Het is de gebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Funding Circle of derden die op het Platform geplaatst kunnen zijn of op de website van de diensten die via het Platform worden aangeboden. Gebruikers mogen niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Funding Circle of derden in de verschillende Platformbouwstenen zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

 13. 13. Klachten

  1. 13.1 Klachten over de diensten beschreven in deze algemene voorwaarden kunnen worden gestuurd naar informatie@fundingcircle.nl en worden binnen 21 dagen na ontvangst verwerkt en afgehandeld op voorwaarde dat de klacht ondubbelzinnig en begrijpelijk is.

  2. 13.2 Indien Funding Circle twijfels heeft omtrent de inhoud van klacht neemt zij contact op met de gebruiker binnen de termijn als hiervoor bepaald

 14. 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

  1. 14.1 Funding Circle heeft het recht te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen.

  2. 14.2 Wijzigingen treden in werking 14 dagen na publicatie op het Platform.

  3. 14.3 Elke gebruiker wordt ook van de voorgestelde wijzigingen op de hoogte gebracht.

  4. 14.4 Elke gebruiker heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen de voorgestelde wijzigingen tot het moment waarop zij ingaan. Door het aantekenen van bezwaar door de gebruiker tegen de voorgestelde wijzigingen wordt de Overeenkomst beëindigd op het moment waarop de gewijzigde algemene voorwaarden ingaan.

 15. 15. Looptijd en beëindiging

  1. 15.1 De Overeenkomst blijft van kracht tot het moment waarop de gebruiker zijn account deregistreert of waarop het account door Funding Circle wordt gederegistreerd indien zij daartoe een geldige reden heeft.

  2. 15.2 Gebruikers mogen op elk moment het gebruik van de diensten uit hoofde van deze Overeenkomst beëindigen of zijn account deregistreren door enkele kennisgeving op voorwaarde dat de gebruiker geen overeenkomst van geldlening is aangegaan.

 16. 16. Back-up servicing

  1. 16.1 Als onderdeel van Funding Circle’s dienstverlening aan kredietnemers en investeerders zijn we een back-up servicing overeenkomst aangegaan met een Back-Up Servicer (de "Back-Up Servicer"), die zogeheten backup services zal uitvoeren in het belang van de kredietnemers en investeerders. De back-up services omvatten de activiteiten zoals verder gedefinieerd in lid 16.2 van deze clausule die door de Back-Up Servicer worden overgenomen, met name indien Funding Circle tijdelijk of permanent niet in staat is om deze diensten de investeerders of de kredietnemers aan te bieden, met name in geval van insolventie, om rechts- of feitelijke gronden of enige andere reden (een "Incident"). De Back-Up Servicer zorgt ervoor dat alle bestaande kredietprojecten naar behoren worden beheerd, zelfs in het geval dat Funding Circle haar werkzaamheden stopzet.

  2. 16.2 In geval van en voor de duur van een Incident zal, in overeenstemming met de tussen de investeerders en Funding Circle gesloten raamovereenkomst, uitsluitend de Back-Up Servicer alle bestaande claims en rechten jegens de kredietnemers en borgstellers die de investeerders hebben verworven door hun investering in Kredietprojecten uitoefenen.

   Dit omvat in het bijzonder, maar niet uitsluitend:

   1. (a) ondersteuning van de Stichting bij het verzamelen en doorbetalen van de maandelijkse termijnen inclusief rentes;

   2. (b) het ondersteunen van de Stichting bij het innen van de servicekosten evenals andere kosten en boeterente;

   3. (c) het uitoefenen van rechten op het wijzigen van de juridische relatie die voortvloeit uit de krediet- of borgstellingsovereenkomsten, in het bijzonder het uitoefenen van beëindigingsrechten van de kredietovereenkomst;

   4. (d) het doen gelden en uitoefenen van alle claims en rechten jegens de kredietnemers en borgstellers; en

   5. (e) een incassobureau, advocatenkantoor, gerechtsdeurwaarder of factoringmaatschappij instrueren om de vorderingen van de investeerder op de kredietnemer en de borgsteller te incasseren en terug te vorderen.

  3. 16.3 In geval van een Incident is Funding Circle bevoegd om alle gegevens van de kredietnemers, de bestuurders van de kredietnemers, de borgstellers en de investeerders over te dragen aan de Back-Up Servicer (bedrijfsnaam, adres, handelsregisternummer, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, overige contactgegevens van de kredietnemer; naam, adres, geboortedatum en -plaats en overige contactgegevens van de bestuurders van B.V.'s en vennoten van V.O.F.'s; naam, adres, geboortedatum en -plaats en andere contactgegevens van de borgsteller en, indien van toepassing, de vertegenwoordigers van de borgsteller, informatie over zekerheden van leningen, bankrekeninggegevens en alle gegevens inzake alle kredietprojecen; naam, adres, geboortedatum en -plaats, overige contactgegevens, bankrekeninggegevens, openstaand bedrag van de vordering op de kredietnemer en verdere gegevens inzake alle kredietprojecen van investeerders).

  4. 16.4 .In geval van een incident worden de kredietnemers en de investeerders onmiddellijk op de hoogte gebracht via e-mail.

  5. 16.5 Funding Circle's huidige Back-Up Servicer kan worden bekeken onder [fundingcircle.nl - te specificeren]. Als Funding Circle een andere Back-Up Servicer inschakelt, worden de kredietnemers en investeerders afzonderlijk op de hoogte gesteld.

 17. 17. Toepasselijk recht

  1. Op de overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende niet contractuele rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

 18. 18. Rechtsmacht

  1. De partijen kiezen en aanvaarden als enige rechtsforum voor de beslechting van alle geschillen ingevolge of in verband met de Overeenkomst de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde civiele rechter in Amsterdam, Nederland.