Privacy beleid

Algemene informatie over dataverwerking

De verantwoordelijke instantie en contactpunt

Recht op informatie en klachten

Herroepingsrecht

Deel 1: Dataverwerking bij bezoek aan de website

1.1. Analyse van de wijze en de omvang van gebruik van de website

1.2. Cookie-gebruik voor comfortabel gebruik van de website

1.3. Fraudepreventie met behulp van Device Ident

1.4. Accountgebruik

1.5. Dataverwerking voor reclamedoeleinden en nieuwsbrief

Deel 2: Dataverwerking bij kredietaanvragen

2.1. Kredietaanvragen van voor 12 maart 2020

2.1.1. Verwerking van data van de aanvrager c.q. de vertegenwoordiger van de kredietnemer (economisch rechthebbende)

2.1.2. Verwerking van data van de garantstellers (kredietnemer, borg, echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van borg)

2.1.3. Verwerking van kredietproject-data

2.1.4. Verwerking voor publicatie en dataoverdracht aan potentiële beleggers

2.2. Kredietaanvragen van na 12 maart 2020

2.2.1. Verwerking van data van de aanvrager c.q. de vertegenwoordiger van de aanvrager van Financiële Producten

2.2.2. Verwerking van data van de garantstellers (kredietnemer, borg, echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van borg)

2.2.3. Verwerking van data van de aanvrager en (indien van toepassing) enige garantstellers bij de Financieringspartner

2.3. Dataoverdracht aan derden

2.4. Datagebruik voor marketing en klantbinding

Deel 3: Dataverwerking bij beleggingen/investeringen

3.1. Dataverzameling van beleggers/investeerders

3.2. Gebruiksdoelen

Deel 4: Opname telefoongesprekken en monitoren gesprekken

4.1. Telefoongesprekken met onze incasso afdeling en klantenservice

4.2. Andere telefoongesprekken

Deel 5: Dataverwerking door de Back-Up Servicer

5.1. Diensten van de Back-Up Servicer

5.2. Dataoverdracht naar de Back-Up Servicer

Algemene informatie over dataverwerking

De verantwoordelijke instantie en contactpunt

Funding Circle Groep is de verantwoordelijke instantie voor de hieronder beschreven dataverwerking. Deze groep omvat de rechtspersonen Funding Circle Nederland B.V (KvK 61398462), Stichting Derdengelden Funding Circle (KvK: 61398349) (beiden gevestigd aan de Strawinskylaan 3075, Atrium, 1077 ZX Amsterdam, Nederland, evenals Funding Circle CE GmbH, Bergmannstraße 72, 10961 Berlijn, Duitsland (verder gezamenlijk te noemen „ Funding Circle").

Funding Circle Nederland B.V, Strawinskylaan 3075, Atrium, 1077 ZX Amsterdam, Nederland, e-mail: informatie@fundingcircle.nl is het contactpunt voor de rechten en plichten evenals de informatie met betrekking tot dataverwerking.

Recht op informatie en klachten

U heeft recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens conform art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp") (art. 15 Algemene verordening gegevensbescherming "AVG"), recht op gegevenswissing en recht op rectificatie van data conform art. 36, eerste lid Wbp (art. 16, 17 AVG). U kunt uw verzoek schriftelijk of via uw (geverifieerde) e-mail naar het hierboven genoemde contactadres zenden.

Herroepingsrecht

Waar de dataverwerking berust op toestemming kunt u deze toestemming te allen tijde met onmiddellijke ingang herroepen. U kunt uw herroeping schriftelijk of via uw (geverifieerde) e-mail naar het hierboven genoemde contactgegevens zenden.

Deel 1: Dataverwerking bij bezoek aan de website

Bij een bezoek aan de website vindt de verwerking van de volgende data plaats:

1.1. Analyse van de wijze en de omvang van gebruik van de website

Van elke bezoeker op de website worden gegevens verzameld over het tijdstip, de duur en het aantal gebruikte pagina´s evenals gegevens over de regio en het browsertype.
De dataverzameling gebeurt gepseudonimiseerd en wordt aangewend om anonieme informatie over de wijze van gebruik van de pagina´s te verzamelen en het aanbod van de pagina-inhoud beter af te stemmen op de gebruiker.
Voor de afzonderlijke methodes worden verschillende diensten gebruikt en er bestaat een individueel recht van verzet:

1.2. Cookie-gebruik voor comfortabel gebruik van de website

Wij gebruiken ook cookies om het door u gebruikte apparaat bij een volgend bezoek aan de website van Funding Circle te kunnen herkennen en u bijvoorbeeld functies van Funding Circle aan te kunnen bieden met uw voorkeursinstellingen. U kunt deze service herroepen door cookies te deactiveren of te verwijderen via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser.

1.3. Fraudepreventie met behulp van Device Ident

Van elke gebruiker worden apparaat-gerelateerde gegevens verzameld (zoals apparaatnummer, apparaat-ID, regio). Deze worden gepseudonimiseerd en apart van andere data opgeslagen door Device Ident. Deze data worden gebruikt voor een risicoanalyse van fraudepogingen zoals identiteitsverhulling. In het geval van een gebruikerscontract met Funding Circle worden deze gegevens gelinkt aan de aanvrager en daarmee het frauderisico van gebruikers van Funding Circle vastgesteld. Deze gegevensverwerking berust op art. 8, onderdeel b Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG) omwille van het groter belang om zich te beschermen tegen fraudepogingen gerelateerd aan kredietverstrekking.

1.4. Accountgebruik

Voor de diensten van Funding Circle (kredietaanvragen of investeringen/beleggingen) wordt een gebruikerscontract gesloten. Dit houdt in dat er een account wordt aangemaakt voor de opslag van identiteitsgegevens zoals login en password. Het account maakt het procesbeheer en de toegang tot data en documenten mogelijk. Hiervoor worden persoonlijke gegevens opgeslagen afhankelijk van de overeengekomen diensten (gegevens over de kredietnemer of de belegger) evenals gebruikstijden (login). Deze data zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website en worden conform art. 8, onderdeel b Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG) opgeslagen.

1.5. Dataverwerking voor reclamedoeleinden en nieuwsbrief

Funding Circle gebruikt contactgegevens als volgt om informatie te verstrekken over haar diensten:

Deel 2: Dataverwerking bij kredietaanvragen

Let op:

Vanaf 12 maart 2020 heeft Funding Circle haar business model gewijzigd. Voor 12 maart 2020 bemiddelde Funding Circle tussen investeerders en kredietnemers ten aanzien van kredieten. Vanaf 12 maart 2020 werkt Funding Circle samen met verschillende financieringspartners die financiële producten direct aan kredietnemers aanbieden of die voor kredietnemers bemiddelen ten aanzien van financieringsmogelijkheden. Vanaf 12 maart 2020 biedt Funding Circle geen investeringskansen meer aan Investeerders aan.

2.1. Kredietaanvragen van voor 12 maart 2020

2.1.1. Verwerking van data van de aanvrager c.q. de vertegenwoordiger van de kredietnemer (economisch rechthebbende)

Voor het aangaan en het uitvoeren van het contract ("kredietbemiddeling"), inclusief de contractafwikkeling, werden data van de aanvrager c.q. de tekenbevoegde als volgt verzameld en verwerkt:

▪ identiteitsgegevens (zoals voornamen, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats/-land, nationaliteit(en)),

▪ gegevens over de functietitel en werksituatie (zelfstandig, in loondienst, directeur in loondienst)

▪ contactgegevens (zoals adres, telefoonnummers, e-mailadressen)

Deze verwerking berust op art. 8, onderdeel b Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG), zonder deze gegevens kon de aanvraag niet worden verwerkt. De data worden 7 jaar opgeslagen.

2.1.2. Verwerking van data van de garantstellers (kredietnemer, borg, echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van borg)

Van een kredietnemer (in het geval van een eenmanszaak), anders van personen die zich borgstellen voor een lening, werden gegevens over de identiteit van de persoon en over zijn economische situatie verzameld en verwerkt. Zonder deze gegevens kon de aanvraag niet worden verwerkt. Indien de aanvrager directeur-aandeelhouder is en geen andere persoon wordt genoemd als borgsteller, werd de hier verstrekte informatie van de aanvrager verzameld. Dit omvat:

▪ identiteitsgegevens (zoals geslacht, naam, (meisjes)naam, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, nationaliteit(en) en burgerlijke staat)

▪ gegevens over verblijfsstatus (alleen in geval van niet-Nederlands staatsburgerschap, zoals verblijfsstatus en in geval van een tijdelijke vergunning de einddatum),

▪ adres- en contactgegevens (zoals privé- en zakelijk adres, telefoonnummers, e-mail adressen), gegevens over de woonsituatie (sinds wanneer woonachtig op het huidige adres, het voorgaande woonadres (indien minder dan 36 maanden woonachtig op het nieuwe adres), WOZ-waarde woning

▪ gegevens over inkomsten (naam werkgever(s) of uitkeringsinstantie, hoogte van salaris of uitkering)

▪ gegevens over inkomsten van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de borg (naam werkgever(s) of uitkeringsinstantie, hoogte van salaris of uitkering)

▪ gegevens over het vermogen (zoals het bedrag in contanten en de hoogte van de bankrekeningsaldi, het vastgoedvermogen, waardepapieren, schulden en in voorkomend geval informatie over aanmerkelijke belangen)

▪ gegevens over verplichtingen (zoals gegevens met betrekking tot lopende kredieten en hypotheken, incl. kredietgever, uitstaand bedrag, maandelijkse betalingsverplichting, langdurige betalingsverplichtingen)

▪ kredietwaardigheid (zoals kredietscores, negatieve indicatoren),

▪ bank- en betalingsgegevens (zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer/IBAN, bankidentificatiecode, creditcardgegevens met kredietkaartnummer, geldigheidsdatum en veiligheidscode),

Bovendien werden, voor zover het ging om een bedrijfskrediet-project, ook de volgende gegevens verzameld:

▪ gegevens over het aanvragende bedrijf (zoals de handelsnaam, registratienummer in het handelsregister, BTW-nummer (optioneel), bestuurders, aandeelhouders, aantal medewerkers, oprichtingsdatum, omzet van het laatste boekjaar, branche, omzetgegevens van de grootste klant (indien groter dan 10%), bestaande schuldverplichtingen, groepsstructuur)

▪ definitieve jaarrekeningen van de laatste drie (minstens twee) rapportageperiodes (indien niet beschikbaar over het laatste fiscale jaar: tussentijdse cijfers), tussentijdse cijfers en eventueel vergelijkende cijfers over dezelfde periode van het voorgaande jaar als ook gegevens over liquiditeit (namen van de banken waar de rekeningen worden gehouden, het actuele banksaldo, rekeningafschriften van de laatste drie maanden).

De data werden en worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

(1) Toetsing van de identiteit en de betrouwbaarheid inzake antiwitwaswetgeving: Daarvoorworden gegevens zoals voornamen, achternamen, geboorteplaats, geboortedatum, adressen, nationaliteit(en), en eventueel e-mail adres en mobiel telefoonnummer als ook de gegevens van de identiteitspapieren (bijv. ID-kaart of paspoort met inschrijvingsbewijs) voor eenduidige identificatie opgeslagen.

De bovengenoemde identiteitsgegevens kunnen door Funding Circle worden verzonden naar de verify-U AG, Peter-Sander- Straße 41a, 55252 Mainz-Kastel ("verify-U") voor opslag en gebruik. Verify-U voerde voor toetsing aan de Wwft een online-legitimatieonderzoek uit met behulp van videochat of een gekwalificeerde elektronische handtekening. Hiervoor diende de kredietnemer zich te registreren bij verify-U met de gegevens (e-mail adres en eventueel mobiel telefoonnummer) die ook werden gebruikt voor de aanmelding bij Funding Circle. Na een geslaagde identificatie ontving Funding Circle van verify-U elektronisch alle geverifieerde gegevens die conform de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme ("Wwft") als bewijs vastgelegd en bewaard moesten worden. Funding Circle sloeg deze data op.

De identiteitsgegevens werden bovendien gebruikt om de kredietnemer c.q. de economisch rechthebbende te controleren op een verhoogd risico op witwassen en/of terrorismefinanciering (overeenkomsten met data in de sanctielijsten van de EU, VS en Interpol, lijsten met "politiek prominente personen", publicaties over prudentieel toezicht of strafrechtelijke sancties tegen een persoon). De controle vond plaats bij aanvang van de zakelijke relatie en wordt regelmatig herhaald.

De verwerking werd en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Wwft in de huidige van toepassing zijnde versie. De data worden opgeslagen tot 5 jaar na afloop van het boekjaar waarin de zakelijke relatie eindigt.

(2) Inwinning van informatie over kredietwaardigheid: de kredietwaardigheid van kredietnemers en de garantstellers werd beoordeeld. De verwerking berust op art. 8, onderdelen b en f Wbp, omwille van het gerechtvaardigd belang om precontractuele maatregelen m.b.t. kredietverlening uit te voeren. Met het oog daarop werden het tijdstip en de informatie over de kredietaanvraag als ook de garantstelling aan de verschillende kredietregistratiebureaus verstrekt (Graydon, Focum, BKR) en gegevens over kredietwaardigheid ingewonnen (gegevens over kans op wanbetaling met gebruik van informatie over het vorige betalingsgedrag van de persoon op basis van wiskundig-statistische methodes met gebruikmaking van adresgegevens en ook negatieve kenmerken zoals een lopende incasso- of insolventieprocedures, een bovengemiddeld risico op wanbetaling of vergelijkbaar). De kredietwaardigheidsgegevens worden voor de voorafgaande toetsing voor de kredietverschaffing verder verwerkt.

Funding Circle verstrekte persoonsgegevens over het tot stand komen en afwikkelen van financieringen aan het Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) (gevestigd aan de Teisterbantlaan 2a, 4006 EB Tiel). Daarnaast konden in het kader van het aanspreken van een borg persoonsgegevens aan BKR worden verstrekt, ook als deze betrekking hadden op een lening aan een rechtspersoon. Funding Circle kon tevens beschikken over de persoonsgegevens die door andere zakelijke klanten van het BKR zijn aangeleverd. De aard van de vastgelegde persoonsgegevens, de voorwaarden voor vastlegging, gebruik en verstrekking en de regels voor verwijdering van de persoonsgegevens zijn neergelegd in het algemeen reglement van het BKR, zoals gewijzigd van tijd tot tijd, dat ook voorziet in een specifieke geschillenregeling.

(3) Beslissing over de kredietverschaffing in de vorm van een voorafgaande toetsing/rating: op basis van Art. 8, onderdelen b en f Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b, lit. f AVG) vanwege een gerechtvaardigd belang om inzicht te verkrijgen met betrekking tot een waarschijnlijkheid op wanbetaling vindt een voorafgaande toetsing plaats. Daarvoor werd met gebruik van wiskundig-statistische methodes de kans berekend op wanbetaling door de kredietnemer c.q. van de borgsteller (in het vervolg "rating"). De rating diende voor bepaling van een risico-conform rentepercentage dat, in geval van vrijgave van het kredietproject, automatisch van toepassing was. De gegevens worden tot 7 jaar na afloop van het contract c.q. bij afwijzing tot 5 jaar na de beslissing bewaard.
De vaststelling van de kans op wanbetaling berustte op een geautomatiseerde beslissing (art. 42 Wbp). De belangrijkste redenen die hebben geleid tot afwijzing worden direct kenbaar gemaakt en kunnen op aanvraag aan kredietnemer@fundingcircle.nl nader worden toegelicht.

(4) Ingang, uitvoering en beëindiging van het kredietcontract: Alle data werden en worden voor uitvoering van het contract conform art. 8, onderdeel b Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG) verwerkt. De data worden tot 7 jaar na afloop van het contract c.q. bij afwijzing tot 5 jaar na de beslissing bewaard.

(5) Doorontwikkeling van het waarschijnlijkheidsmodel: De gegevens van de kredietaanvraag en van de kredietwaardigheid werden gepseudonimiseerd en daarna voor verbetering van het scoringmodel gebruikt ter bepaling van de kans op wanbetaling. Deze verwerking gebeurt op basis van art. 8, onderdeel f Wbp vanwege een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van de gepseudonimiseerde data voor eigen bedrijfsdoeleinden.

2.1.3. Verwerking van kredietproject-data

Voor het aangaan en het uitvoeren van het contract werden gegevens over het kredietproject verzameld en verwerkt. Dit konden, afhankelijk van de aanvraag, persoonlijke gegevens zijn. Gegevens van kredietprojecten omvatten:

▪ Beschrijving van het kredietproject (zoals titel, gewenst bedrag, gewenste looptijd, gebruiksdoel van het krediet (zoals financiering bedrijfsmiddelen, aankoop van bedrijfsactiva, expansie, vereffening van belastings- en sociale verzekeringslasten), beschrijving van het bedrijf, verklaring over kredietwaardigheid van de kredietnemer als ook eventueel beeld- en videomaterieel over de kredietnemer (optioneel).

▪ Deze gegevens werden voor verwerking en werden gebruikt bij de voorafgaande toetsing (zie 2.2. doel 3). Bovendien werden de gegevens conform de verklaringen onder 2.4. op de website bekend gemaakt.

2.1.4. Verwerking voor publicatie en dataoverdracht aan potentiële beleggers

Data werden gepubliceerd en voor de verkoop van vorderingen als volgt overgedragen:

Openbaarmaking: De hieronder genoemde gegevens werden gebruikt om gecontroleerde /geverifieerde kredietprojecten aan de potentiële beleggers te presenteren zodat zij in de lening kunnen investeren. Daarvoor werden de data over het krediet en kredietproject op de website gepubliceerd en zichtbaar gemaakt voor alle websitebezoekers. Hierbij ging het in elk geval om volgende gegevens over:

▪ het kredietproject (titel, krediethoogte, kredietlooptijd, rentepercentage, gegevens over de Funding Circle risicoklasse, gebruiksdoel (zoals financiering bedrijfsmiddelen, aankoop van bedrijfsactiva, expansie, vereffening van belasting- en sociale verzekeringsverplichtingen of andere gebruiksdoelen),

▪ het financieringsquotum evenals de resterende periode waarin het kredietproject op Funding Circle is vrijgegeven en resterende looptijd van de lening.

Geregistreerde gebruikers konden bovendien volgende aanvullende gegevens inzien:

▪ handelsnaam, branche, rechtsvorm, oprichtingsjaar van het bedrijf, regio, omzet en aantal medewerkers van de laatste verslagperiode van de kredietnemer, de bereidheid tot borgstelling door de directeur c.q. vennoot c.q. derden).

▪ titel van het kredietproject, krediethoogte, kredietlooptijd, rentepercentage, gegevens over de Funding Circle risicoklasse, gebruiksdoel van het krediet (financiering bedrijfsmiddelen, aankoop van bedrijfsactiva, expansie, vereffening van belasting- en sociale verzekeringsverplichtingen en andere gebruiksdoelen), financieringsquotum evenals de resterende periode waarin het kredietproject op Funding Circle was vrijgegeven en de resterende looptijd van de lening.

2.2. Kredietaanvragen van na 12 maart 2020

2.2.1. Verwerking van data van aanvragers of vertegenwoordigers van aanvragers van Financiële Producten

Om een overeenkomst te kunnen sluiten voor de bemiddeling bij een financieel product ("bemiddeling"), inclusief het aangaan van een overeenkomst met de aanvrager, zal Funding Circle de data van de aanvrager en de aanvrager's geautoriseerde vertegenwoordigers as volgt verkrijgen en verwerken:

● identiteitsinformatie (zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, plek/land van geboorte, nationaliteit(en))

● informatie met betrekking tot de werksituatie (zelfstandig, werknemer, directeur)

● contactgegevens (zoals adres, telefoonnummers, e-mailadressen)

Deze verwerking is gebaseerd op art. 8, onderdeel b Wbp (art. 6 para. 1 sectie 1 lid b AVG); de aanvraag kan niet worden verwerkt zonder deze informatie. Alle data worden gebruikt voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van de kredietbemiddeling. Ten behoeve hiervan worden de data gedeeld met een of meer geselecteerde financieringspartners die met Funding Circle samenwerken ("Financieringspartner( s)"). Ongeacht of de bemiddeling succesvol was of niet blijven de data tot 3 jaar na het voltooien van het uitvoeren van de kredietbemiddeling bewaard.

2.2.2. Verwerking van data van garantsteller(s) (kredietnemer, borg, echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner van de borg)

Ten behoeve van de beoordeling en, indien nodig, het opstellen van een aanbod door een Financieringspartner, dient de aanvrager bij Funding Circle documenten in te dienen die diens persoonlijke data bevatten. Deze documenten en de persoonlijke data daarin worden door Funding Circle met de financieringspartners gedeeld. Funding Circle verzamelt data over de identiteit van de aanvrager en over diens economische situatie (in het geval van enkel eigenaarschap), of van de mensen die borg staan voor het financiële product. De aanvraag kan niet worden verwerkt zonder deze data. Indien de aanvrager directeur-aandeelhouder is en geen andere persoon wordt genoemd als borgsteller, wordt de hier verstrekte informatie van de aanvrager verzameld. Dit omvat:

▪ identiteitsgegevens (zoals geslacht, naam, (meisjes)naam)

▪ adres- en contactgegevens (zoals privé- en zakelijk adres, telefoonnummers, e-mailadressen)

▪ gegevens over inkomsten (naam werkgever(s) of uitkeringsinstantie, hoogte van salaris of uitkering)

▪ gegevens over inkomsten van de echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de borg (naam werkgever(s) of uitkeringsinstantie, hoogte van salaris of uitkering)

▪ gegevens over het vermogen (zoals het bedrag in contanten en de hoogte van de bankrekeningsaldi, het vastgoedvermogen, waardepapieren, schulden en in voorkomend geval informatie over aanmerkelijke belangen)

▪ gegevens over verplichtingen (zoals gegevens met betrekking tot lopende kredieten en hypotheken, incl. kredietgever, uitstaand bedrag, maandelijkse betalingsverplichting, langdurige betalingsverplichtingen)

▪ kredietwaardigheid (zoals kredietscores, negatieve indicatoren),

▪ bank- en betalingsgegevens (zoals rekeninghouder, bankrekeningnummer/IBAN, bankidentificatiecode, creditcardgegevens met kredietkaartnummer, geldigheidsdatum en veiligheidscode),

Bovendien worden, voor zover het gaat om een bedrijfskrediet-project, ook de volgende gegevens verzameld:

▪ gegevens over het aanvragende bedrijf (zoals de handelsnaam, registratienummer in het handelsregister, BTW-nummer (optioneel), bestuurders, aandeelhouders, aantal medewerkers, oprichtingsdatum, omzet van het laatste boekjaar, branche, omzetgegevens van de grootste klant (indien groter dan 10%), bestaande schuldverplichtingen, groepsstructuur)

▪ definitieve jaarrekeningen van de laatste drie (minstens twee) rapportageperiodes (indien niet beschikbaar over het laatste fiscale jaar: tussentijdse cijfers), tussentijdse cijfers en eventueel vergelijkende cijfers over dezelfde periode van het voorgaande jaar als ook gegevens over liquiditeit (namen van de banken waar de rekeningen worden gehouden, het actuele banksaldo, rekeningafschriften van de laatste drie maanden).

De data worden voor volgende doeleinden verwerkt:

(1) Bemiddelen ten aanzien van een financieel product: alle data zoals opgenomen in Artikel 2.2.2. worden verwerkt voor het bemiddelen bij een financieel product in overeenstemming met art. 8, onderdeel b Wbp (art. 6 para.1, sectie 1, lid b AVG). De data worden tot 7 jaar opgeslagen indien Funding Circle succesvol heeft bemiddeld bij een financieel product of, indien Funding Circle niet succesvol heeft bemiddeld bij een financieel product, voor 5 jaar.

(2) Inwinning van informatie over kredietwaardigheid: Funding Circle mag data verzamelen over de kredietwaardigheid van aanvragers of een borg ten behoeve van de Financieringspartner zodat de Financieringspartner een kredietbeoordeling kan uitvoeren. De verwerking berust op art. 8, onderdelen b en f Wbp, omwille van het gerechtvaardigd belang om precontractuele maatregelen met betrekking tot kredietverlening uit te voeren. Met het oog daarop worden het tijdstip en de informatie over de kredietaanvraag als ook de garantstelling aan de verschillende kredietregistratiebureaus verstrekt en gegevens over kredietwaardigheid ingewonnen (gegevens over kans op wanbetaling met gebruik van informatie over het vorige betalingsgedrag van de persoon op basis van wiskundig-statistische methodes met gebruikmaking van adresgegevens en ook negatieve kenmerken zoals een lopende incasso- of insolventieprocedures, een bovengemiddeld risico op wanbetaling of vergelijkbare risico's).

Dergelijke door Funding Circle verzamelde data worden gedeeld met de Financieringspartner.

2.2.3 Verwerken van data van de aanvrager en (indien van toepassing) van eeen borg door de Financieringspartner

Funding Circle heeft overeenkomsten gesloten met bepaalde financieringspartners. Funding Circle zal de aanvrager of een borg op de hoogte stellen wanneer data worden gedeeld met een financieringspartners.

De financieringspartners zullen de data verwerken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid, welk privacybeleid beschikbaar zal zijn op de website van de betreffende financieringspartner.

2.3. Dataoverdracht aan derden

(1) Dienstverleners die worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening ontvangen alleen de gegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren, voor zover dat wettelijk is toegestaan. Funding Circle waarborgt dat deze dienstverleners alleen uw persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met onze instructies en dat deze dienstverleners moeten voldoen aan de geldende regels voor gegevensbescherming.
(2) Funding Circle of bepaalde investeerders die lening- of borgstellingsaanspraken verkrijgen, kunnen door wet- of regelgeving, (gerechtelijke) uitspraken of bevelen worden verplicht of verplicht zijn om bepaalde persoonlijke- of bedrijfsgegevens over te dragen of Funding Circle te verzoeken deze over te dragen aan dergelijke investeerders of aan overheids- of andere instanties (met name in het kader van antiwitwaswetgeving). In dergelijke gevallen worden enkel de gegevens overgedragen ten aanzien waarvan die verplichting bestaat.

2.4. Datagebruik voor marketing en klantbinding

Funding Circle gebruikte en gebruikt de contactgegevens (e-mailadres, mobiel telefoonnummer) ook voor toezending van promotionele informatie zoals de nieuwsbrief of SMS berichten. Deze toepassing berust ofwel op toestemming ofwel op grond van art. 8, onderdeel f Wbp bij afsluiting van het contract. U kunt het datagebruik voor reclamedoeleinden altijd schriftelijk herroepen.

Deel 3: Dataverwerking bij beleggingen/investeringen

Let op:

Vanaf 12 maart 2020 heeft Funding Circle haar business model gewijzigd. Voor 12 maart 2020 bemiddelde Funding Circle tussen investeerders en kredietnemers. Vanaf 12 maart 2020 biedt Funding Circle geen kredietprojecten van kredietnemers voor Investeerders meer aan via haar website. Dataverwerking wordt daarom enkel uitgevoerd ten behoeve van investeringen die zijn gedaan voor 12 maart 2020.

3.1. Dataverzameling van beleggers/investeerders

Accountgegevens: Om een beleggingscontract aan te gaan diende er via de website een account te worden aangemaakt. De benodigde dataverwerking is beschreven onder punt 1.3.

Gegevens beleggers: Voor het aangaan en uitvoeren van een investering werden gegevens van de belegger c.q. de vertegenwoordigingsbevoegde (zoals in geval van een rechtspersoon) verzameld en worden deze opgeslagen. Dit omvat:

Indien de belegger een rechtspersoon is, werden bovendien gegevens over het bedrijf geregistreerd die in het individuele geval persoonsgebonden kunnen zijn.

3.2. Gebruiksdoelen

De gegevens werden en worden voor volgende doeleinden gebruikt:

(1) Toetsing van de identiteit conform Wwft. De belegger kon zo nodig worden gevraagd om een bewijs voor te leggen over zijn identiteit conform de Wwft in de huidige van toepassing zijnde versie. Daarvoor werden de gegevens zoals voornamen, achternamen, geboorteplaats, geboortedatum, adressen, nationaliteit(en), en eventueel e-mail adres en mobiel telefoonnummer als ook de gegevens van de identiteitspapieren (bijv. ID-kaart of paspoort) voor eenduidige identificatie opgeslagen.

De identiteitsgegevens werden bovendien gebruikt om de belegger c.q. de economisch rechthebbende te controleren op een verhoogd risico op witwassen en terrorismefinanciering (toetsing aan de data in de sanctielijsten van de EU, VS en Interpol, lijsten met "politiek prominente personen", publicaties over prudentieel toezicht of strafrechtelijke sancties tegen een persoon). De controle vond plaats bij aanvang van de zakelijke relatie en wordt regelmatig herhaald.

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Wwft in de huidige van toepassing zijnde versie. De data worden opgeslagen tot 5 jaar na afloop van het boekjaar waarin de zakelijke relatie eindigt.

(2) Contact met Funding Circle: Funding Circle gebruikt de contactgegevens (e-mailadres, mobiel telefoonnummer) ook voor toezending van informatie met betrekking tot investeringen die zijn gemaakt door een investeerder. De verwerking berust op grond van bij afsluiting van het contract op basis van art. 8, onderdeel f Wbp.

Deel 4: Opname telefoongesprekken en monitoren gesprekken

4.1. Telefoongesprekken met onze incasso afdeling en klantenservice

De telefoongesprekken die u met onze incasso afdeling en onze klantenservice voert worden door Funding Circle opgenomen en gemonitord.

Tijdens een dergelijke opname kunnen persoonsgegevens worden opgenomen, waaronder de identiteit van de gesprekspartner, details van de kredietaanvraag, details van een kredietproject of een investering en alle overige persoonlijke informatie die in het gesprek wordt gedeeld.

De verwerking berust op art. 6, lid 1, punt f) AVG op grond van het zwaarder wegende gerechtvaardigde belang van Funding Circle om bewijs te leveren in geval van geschillen. In onze ervaring worden doorgaans onze incasso afdeling en onze klantenservice betrokken indien een geschil ontstaat over een kredietaanvraag, een kredietproject of een investering.

Opgenomen gegevens zullen worden bewaard tot vijf (5) jaar na beëindiging van de contractuele relatie.

4.2. Andere telefoongesprekken

In aanvulling op het bovenstaande kan Funding Circle willekeurig andere telefoongesprekken opnemen en monitoren voor opleiding- en kwaliteitscontrole doeleinden. Tijdens een dergelijke opname kunnen persoonsgegevens worden opgenomen, waaronder de identiteit van de gesprekspartner, details van de kredietaanvraag, details van een kredietproject of een investering en alle overige persoonlijke informatie die in het gesprek wordt gedeeld.

De verwerking berust op art. 6, lid 1, punt f) AVG op grond van het zwaarder wegende gerechtvaardigde belang van Funding Circle om consistente kwaliteitsstandaarden te waarborgen jegens alle klanten.

Opgenomen gegevens zullen worden bewaard gedurende drie (3) maanden.

Deel 5: Dataverwerking door de Back-Up Servicer

Let op:

Dit deel is enkel van toepassing op kredietaanvragen en investeringen welke zijn ingediend/gedaan voor 12 maart 2020.

5.1. Diensten van de Back-Up Servicer

Funding Circle heeft een Back-Up Servicer aangewezen ("Back-Up Servicer") die in het belang van de kredietnemer en de belegger een zogenaamde Back-Up Service aanbiedt. Dit zijn werkzaamheden die de Back-Up Servicer overneemt van Funding Circle indien deze tijdelijk of permanent niet in staat is de werkzaamheden met betrekking tot het administratieve beheer van de kredietvordering uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van insolventie of wanneer Funding Circle de activiteiten van haar platform staakt (een "Incident"). In geval van en voor de duur van een Incident worden alle bestaande claims en rechten jegens de kredietnemers en borgstellers die de beleggers hebben verworven uitsluitend door de Back-Up Servicer uitgeoefend en beheerd. De momenteel aangewezen Back-Up Servicer is Solutus Advisors Limited, 48 Warwick Street, Londen, W1B 5AW, Verenigd Koningrijk.

5.2. Dataoverdracht naar de Back-Up Servicer

In geval van een Incident geeft Funding Circle de Back-Up Servicer voor beheerdoeleinden en uitoefening van kredietvorderingen de benodigde data van de kredietnemer, de bestuurder(s) van de kredietnemer, de borgsteller(s) en de beleggers door.

Tot deze data behoren voornamelijk:

De verzending en verwerking van de data berust op art. 8, onderdeel f Wbp (art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG) vanwege het gerechtvaardigde belang om vorderingen van de belegger volledig af te wikkelen en voor het waarborgen van een correcte uitvoering van het contract.