Privacy beleid

Funding Circle Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 631, World Trade Center, 1077 XX Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61398462 (“Funding Circle”) verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers van het Platform. Dit privacy beleid legt uit hoe Funding Circle de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.

Werkingssfeer van dit privacy beleid

Gebruikers van het Platform zijn ofwel vertegenwoordigers van rechtspersonen ofwel natuurlijke personen. Informatie over rechtspersonen zijn geen persoonsgegevens volgens het Europese recht over gegevensbescherming en zijn dus niet relevant voor dit privacy beleid.

Doel van de verwerking

Funding Circle verwerkt de persoonsgegevens van alle gebruikers voor de volgende doeleinden:

Funding Circle verwerkt ook de persoonsgegevens van natuurlijke personen voor de volgende doeleinden:

Categorieën persoonsgegevens

Funding Circle verwerkt (een deel van) de volgende persoonsgegevens die betrekking hebben op alle gebruikers:

Funding Circle verwerkt ook de volgende groepen persoonsgegevens met betrekking tot natuurlijke personen:

Funding Circle verkrijgt deze gegevens rechtstreeks van de gebruikers of – indien dat nodig is voor het vaststellen van de draagkracht van degene die borg staat voor een lening - van derden.

Bescherming persoonsgegevens

Funding Circle neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Delen persoonsgegevens

Bepaalde persoonsgegevens die u invoert in het Platform zijn zichtbaar voor andere gebruikers van het Platform. In het bijzonder heeft een geldlener toegang tot de gegevens die betrekking hebben op iedere investeerder in zijn of haar kredietproject.

Funding Circle kan uw persoonsgegevens ook delen met andere entiteiten van de Funding Circle groep.

Funding Circle zal uw persoonsgegevens alleen delen met derden die de persoonsgegevens verwerken namens en volgens de instructies van Funding Circle.

Funding Circle kan ook informatie delen met derden, zoals publiekrechtelijke instanties voor zover dit verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijk bevel.

Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing die aan de gebruikers worden bekend gemaakt voordat met hen een contract wordt afgesloten

Doorgifte persoonsgegevens van gebruiker naar landen buiten de EU

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte tenzij de gegevens worden doorgegeven naar een land met een toereikend beschermingsniveau. Indien een land geen toereikend niveau heeft van gegevensbescherming zorgt Funding Circle ervoor dat aan alle wettelijke verplichtingen zijn voldaan zodat de doorgifte van de persoonsgegevens naar dat land rechtmatig is.

Rechten van gebruiker krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens

Gebruikers kunnen gebruik maken van hun recht hun persoonsgegevens in te zien, deze te corrigeren, verzet aan te tekenen en de gegevens te vernietigen door het sturen van een schriftelijk verzoek te dienaangaande per e-mail naar informatie@fundingcircle.nl. In dit verzoek staat in ieder geval: de voornaam en achternaam of achternamen van de gebruiker, adres waarnaar de kennisgevingen kunnen worden verzonden, fotokopie van de identiteitskaart of paspoort van de gebruiker en het specifieke verzoek.

Dataretentie

Funding Circle bewaart de persoonsgegevens van een gebruiker totdat het desbetreffende gebruikersaccount is verwijderd. Uw gegevens als geldnemer of investeerder worden in onze database opgeslagen voor 10 jaar nadat uw account in het voorkomende geval is verwijderd.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen het surfen op het web verbeteren, onthouden uw voorkeuren en kunnen de advertenties tonen die voor u het meest relevant zijn.

Funding Circle zal uw toestemming vragen voor het plaatsen van cookies op uw computer met uitzondering voor die cookies die als uitsluitend doel hebben om de communicatie tussen de gebruiker en Funding Circle uit te voeren of als uitsluitend doel hebben om een door de gebruiker gevraagde dienst te leveren en daarvoor strikt noodzakelijk is. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen op uw browser aan te passen; maar bedenk dan wel dat in dat geval u niet de volledige functionaliteit van de website kan gebruiken.

Het verwijderen van cookies is voor elke browser weer anders. Hier volgt een aantal links voor de meest populaire browsers:

Funding Circle gebruikt cookies om uw computer bij uw volgende bezoek aan de Funding Circle website te herkennen en om standaardinstellingen die u met die computer heeft ingesteld beschikbaar te maken.

Funding Circle maakt ook gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc., gevestigd in 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten (hierna: “Google”) voor webanalyse diensten. Google Analytics gebruikt cookies om uw gebruik van Funding Circle te analyseren. De informatie die wij door de cookies krijgen over uw gebruik van de Funding Circle website wordt in principe doorgegeven naar en opgeslagen op een Google server in de Verenigde Staten. Is IP-anonymizering geactiveerd op de Funding Circle website, dan wordt uw IP-adres daarentegen door Google eerst ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die zijn toegetreden tot de Europese Economische Ruimte. Alleen bij grote uitzondering zal Google uw volledige IP-adres naar een Google server in de Verenigde Staten verzenden en daar inkorten. Het IP-adres dat Google Analytics van uw browser doorgeeft wordt niet in verband gebracht met andere gegevens die Google onder zich houdt.

Google gebruikt deze informatie om namens ons uw gebruik van de Funding Circle website te evalueren en verslag te doen van het gebruik van de Funding Circle website en om andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de Funding Circle website en het internetgebruik.

U kunt doorgifte aan Google van de data die gegenereerd zijn door de cookies voorkomen door een browser plug-in te downloaden en te installeren op uw computer via de volgende link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de gebruikersvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u terecht bij
http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
en http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Op de website van Funding Circle is Google Analytics uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp(); dit maakt het anoniem verzamelen van IP-adressen mogelijk, (ook bekend als: ‘IP masking’)

Funding Circle maakt ook gebruik van Google Analytics voor het evalueren van gegevens die zij verkrijgt door het gebruik van Adwords en de Double-click cookie voor statistische doeleinden. Indien u niet wil dat wij dit doen dan kunt u deze functie uitschakelen via de advertentie instellingen manager op
http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=gb.

Funding Circle maakt ook gebruik van Google Adwords, het online advertentie programma van Google. Dit programma wordt vanuit de Verenigde Staten aangestuurd door Google en het maakt als onderdeel van dat programma ook gebruik van conversion tracking.

De conversion tracking cookie wordt geplaatst wanneer u op een advertentie klikt die door Google is geleverd. Deze cookies verdwijnen na 30 dagen. Indien deze cookies nog steeds actief zijn bij uw bezoek aan sommige pagina’s van de website van Funding Circle kunnen wij en Google zien dat u op de advertentie heeft geklikt en die pagina heeft bezocht. Elke klant van Google Adwords krijgt een eigen cookie. De informatie die verzameld wordt met behulp van de conversion cookie maakt het mogelijk om de conversion statistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversion tracking hebben gekozen. Deze klanten komen zo te weten hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina werden doorgeleid met een conversion tracking tag, maar zij ontvangen geen informatie waarmee uw identiteit kan worden vastgesteld.

Indien u niet aan deze tracking wilt meedoen, kunt u gemakkelijk deze functie uitschakelen in uw browserinstellingen. U wordt dan niet meegenomen in de conversion tracking statistieken. Meer informatie over conversion tracking kunt u vinden op http://www.google.com/intl/gb/policies/privacy/