Veelgestelde vragen


Algemeen

Wat is Funding Circle?

Wie succesvol zaken wil doen, heeft iemand nodig die in hem gelooft en hem de nodige middelen ter beschikking stelt. Funding Circle is een online platform voor zakelijke leningen voor het midden- en kleinbedrijf.

Wie zit er achter de Funding Circle groep?

Funding Circle is een wereldwijd platform voor leningen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. Sinds de oprichting in 2010 hebben investeerders – waaronder meer dan 100.000 particuliere investeerders, banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen, lokale overheden, de Europese Investeringsbank en andere financiële instellingen - wereldwijd meer dan 80.000 bedrijven voorzien van financiering ter waarde van ruim € 10 miljard. Kijk voor meer informatie op https://corporate.fundingcircle.com.

Heeft Funding Circle een vergunning van de AFM?

Funding Circle heeft een ontheffing van de Autoriteit Financiële Markten (“AFM”) verkregen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in artikel 4:3 lid 4 van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd in het crowdfunding-register van de AFM onder nummer 19000029. Funding Circle oefent niet het bedrijf van bank uit en staat niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

Waar kan ik terecht met een klacht bij Funding Circle?

Wij willen iedereen de beste service kunnen bieden. Mocht u desondanks een klacht hebben, laat het ons dan weten. Onze klachtenprocedure kan hier worden gedownload.


Gegevensbeveiliging en veiligheid

Hoe beschermt Funding Circle mijn gegevens?

Wij behandelen persoonlijke gegevens altijd met de vereiste discretie. Voor alle transacties en gegevens gelden hoge veiligheidsnormen. Gegevens worden met SSL versleuteld overgedragen en kunnen niet door derden worden ingezien.

Wat betekent met SSL versleuteld?

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons aankomen, gebruiken we SSL-protocollen voor gegevensoverdracht. Deze zorgen ervoor dat gegevens met een speciale sleutel worden gecodeerd en vervolgens als onleesbare gegevensstroom worden overgedragen.

Hoe beschermt Funding Circle mijn privacy?

Natuurlijk behandelen wij persoonlijke gegevens altijd met de vereiste discretie. Voor alle transacties en gegevens gelden hoge veiligheidsnormen. Als gebruiker heb je altijd overzicht over welke informatie over je openbaar wordt gemaakt op het Funding Circle-platform en welke informatie privé blijft: informatie die openbaar wordt gemaakt, wordt tijdens het registratieproces duidelijk gemarkeerd. Gegevens worden versleuteld overgedragen en kunnen niet door derden worden ingezien. De gegevens worden opgeslagen op een server in Duitsland. Bekijk voor meer informatie ons Privacy beleid.

Wat gebeurt er als Funding Circle insolvent raakt?

Zoals bij elk ander bemiddelingsbedrijf is ook kredietbemiddeling via Funding Circle onafhankelijk van het bestaan van Funding Circle. In het onwaarschijnlijke geval van een insolventie van Funding Circle Nederland B.V. blijft de contractuele relatie volledig onaangetast. Bovendien heeft Funding Circle voorzorgsmaatregelen getroffen voor de afwikkeling van de betalingsstromen voor het geval dat er sprake zou zijn van insolventie. In dat geval zal een externe derde de dienstverleners rol van Funding Circle overnemen en alle openstaande betalingen afwikkelen. Zo worden geldstromen niet beïnvloed door de onwaarschijnlijke insolventie van Funding Circle Nederland B.V.


Vragen voor investeerders

Deze informatie is relevant voor bestaande investeerders. Wij accepteren op dit moment geen nieuwe investeerders.

Hoe kan ik de status van mijn investering zien?

Via je persoonlijk dashboard heb je het overzicht van alle actuele leningen uit je portfolio. Hier kan je de status van jouw leningen zien.

Voor meer informatie over uw investeringen kunt u contact met ons opnemen op +31 800 0200138 maandag - vrijdag 9-17:30 of stuur ons een email via investeerders@fundingcircle.nl.

Welk risico lopen mijn investeringen bij Funding Circle?

Investeren in bedrijven brengt risico’s met zich mee. Wanneer ondernemingen hun financiering niet meer kunnen aflossen en in gebreke worden gesteld, kun je je volledige investering verliezen. Je kunt nooit méér verliezen dan je inleg. Funding Circle vindt transparantie uiterst belangrijk. Om ervoor te zorgen dat je het risico goed kunt inschatten, maken we voor alle aangeboden leningen de risicoklasse op ons platform openbaar. De risicoklasse is gebaseerd op de geschatte kans dat zich bij de aflossing van de lening betalingsproblemen kunnen voordoen. De directeuren of eigenaren van een bedrijf staan altijd met hun persoonlijke vermogen garant voor de verkregen financiering. Zo heb je als investeerder niet alleen een vordering op het bedrijf, maar bij wanbetaling ook op de personen die garant staan.

Wat houdt de kans op wanbetaling van een krediet precies in?

De kans op wanbetaling is het gemiddelde risico dat binnen 12 maanden, tijdens de looptijd van het krediet, mogelijke betalingsproblemen optreden. Deze kans komt niet per se overeen met de vermindering van je beleggingsrendement. Dit omdat de feitelijke hoogte van het verlies afhangt van meerdere factoren; zoals het tijdstip van het betalingsprobleem, het resultaat van het debiteurenbeheer en de waarde van de verleende borg.

Kan ik mijn investeringen in de leningen terugtrekken?

Ons platform heeft nooit de mogelijkheid geboden om voor het einde van de looptijd toegang te krijgen tot je volledige investering. Als investeerder ontvang je maandelijks een terugbetaling die je meteen kan opnemen.

Wat doet Funding Circle voor de zekerheid van mijn investering?

Alle aanvragen zijn zorgvuldig beoordeeld door onze kredietanalisten. Mocht een ondernemer toch niet aan zijn betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zorgt het debiteurenbeheer ervoor dat je verlies zo klein mogelijk blijft.

Wat gebeurt er als een onderneming een betaling mist?

Wanneer een onderneming een betaling mist of slechts gedeeltelijk betaalt, dan wordt er contact opgenomen met de ondernemer. In jouw dashboard wordt deze lening dan als vertraagd gemarkeerd. Er wordt een gesprek aangegaan met de ondernemer met als doel om de reden van de achterstand te achterhalen en afspraken te maken over de terugbetaling van de gemiste termijn(en). Leningen met achterstand van tenminste 3 termijnen moeten verplicht negatief geregistreerd bij het BKR worden. Wanneer de achterstand oploopt tot meer dan 90 dagen, dan wordt de lening opgezegd en wordt mogelijk de Borgsteller aangesproken op de afgegeven Akte van Borgtocht. De lening zal vanaf dat moment de status 'Afgeboekt' hebben in jouw dashboard. Dit is geheel in lijn met het advies van de AFM. Het is goed mogelijk dat je alsnog (een deel van) de investering terug ontvangt.

Word ik ervan op de hoogte gehouden wanneer een onderneming een betaling mist?

In het geval van een gemiste, gedeeltelijke of late terugbetaling van een van je investeringen zal je hiervan op de hoogte houden. Je krijgt dan toegang tot informatie rondom de reden van de vertraging en de huidige status van de betaling.

Wat gebeurt er als een onderneming failliet gaat?

Wanneer een onderneming of natuurlijke persoon failliet wordt verklaard, worden een curator en een rechter-commissaris aangesteld. De curator komt op voor alle schuldeisers en heeft als doel om de opbrengst van alle nog aanwezige activa onder de schuldeisers te verdelen. De curator is bovendien gemachtigd om in geval van wangedrag juridische stappen te zetten tegen de ondernemer/bestuurder. In het geval van een B.V. geldt tevens dat elke ondernemer die bij Funding Circle een aanvraag heeft gedaan een persoonlijke borgstelling tekent. Dit betekent dat ondanks het faillissement van de B.V. de borgen in privé aansprakelijk blijven.

Verschilt het debiteurenproces per lening of per rechtsvorm van de onderneming?

Het debiteurenproces is voor alle rechtsvormen en leningen gelijk. Wel kunnen de externe partijen waarmee wij samenwerken per rechtsvorm een verschillende procedure hanteren. Wanneer juridische stappen gezet moeten worden werkt Funding Circle samen met externe partners, zoals gerenommeerde (internationale) advocatenkantoren, om samen de best mogelijke strategie te bespreken zodat het hoogst mogelijke resultaat behaald kan worden. In dit geval kan de aanpak per casus en per rechtsvorm verschillen.

Wat voor gevolg heeft de ontbinding van een onderneming?

Wanneer een onderneming wordt ontbonden zijn er twee mogelijke scenario’s:
- De onderneming heeft voldoende vermogen om de uitstaande schulden te betalen. In dit geval blijft de rechtsvorm bestaan voor de verdeling van het vermogen, dat wordt ook wel liquidatie genoemd. Hierbij wordt een persoon binnen het bedrijf aangesteld die de liquidatie leidt. Deze persoon betaalt de openstaande schulden zoals de lening terug.
- De onderneming heeft onvoldoende vermogen om de uitstaande schulden te betalen. Hierbij zal de onderneming haar faillissement moeten aanvragen. In geval van een faillissement stelt de rechtbank een curator aan die de liquidatie verder zal overnemen.

Vallen mijn investeringen onder het nationaal depositogarantiestelsel?

Nee. Je investeringen bij Funding Circle vallen niet onder het nationaal depositogarantiestelsel. In het onwaarschijnlijke scenario dat Funding Circle failliet zou gaan neemt een back-up servicer al het betalingsverkeer van ons over. De lopende leningen worden tot de laatste termijn verzorgd door de back-up servicer. Mede daarom is het volledige betalingsverkeer ondergebracht in een Stichting Derdengelden.

Wie is de back-up servicer van Funding Circle?

Onze back-up servicer is Solutus Advisors Limited, gevestigd te 48 Warwick Street, London, W1B 5AW, United Kingdom.

Hoe weet Funding Circle wanneer een onderneming of persoon insolvent is?

Wanneer een onderneming niet in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen, noemen wij dit insolvent. Zodra een ondernemer zijn betaling mist wordt de reden voor deze mislukte incasso achterhaald en geprobeerd de betaling alsnog te realiseren. Bovendien worden regelmatig controles uitgevoerd op het Centraal Insolventieregister (CIR). Als de insolventie-uitspraak op het CIR is gepubliceerd, worden de nodige stappen gezet om de curator van de onderneming te contacteren.

Wanneer stelt Funding Circle de onderneming in gebreke?

Als een onderneming een betaling mist start het debiteurenproces. Gedurende dit proces is er de mogelijkheid om een ingebrekestelling te sturen. Het moment waarop deze wordt verzonden kan per casus verschillen, afhankelijk van de mate van achterstand en de lopende afspraken met de ondernemer. Om een ingebrekestelling te sturen moet er een minimale achterstand zijn van drie maanden. Bij het versturen van de ingebrekestelling wordt het gehele leenbedrag opeisbaar en wordt de beëindiging van het contract aangekondigd.

Wat betekent het als mijn investering op afgeboekt staat?

Volgens de voorschriften van de AFM wordt een investering die 90 dagen vertraagd is afgeboekt. Dit houdt in dat het volledige bedrag opeisbaar wordt en dat de normale afbetaling niet meer voort wordt gezet. Afhankelijk van de situatie wordt er een betaalregeling getroffen met de ondernemer of juridische vervolgstappen ondernomen.

Welke garanties vraagt Funding Circle van de onderneming?

Alleen ondernemingen waarvan de directeuren en eigenaren bereid zijn om met hun persoonlijke vermogen garant te staan voor het krediet kunnen kredietaanvragen hebben ingediend. Dit betekent dat de borgsteller tot in zijn privévermogen borg staat voor deze lening. In het geval dat een bedrijf niet in staat is zijn schulden terug te betalen kan gekeken worden naar de persoonlijke borgstelling. Doordat deze extra vorm van zekerheid gevraagd wordt, ook van (meerderheids-)aandeelhouders van B.V.’s, voelt de kredietnemer een grotere mate van verantwoordelijkheid tot het terugbetalen van de lening. Hoewel een persoonlijke borgstelling extra comfort biedt aan investeerders, vormt het geen volledige zekerheid dat de uitstaande schulden volledig terugbetaald kunnen worden. Dit geeft wel mogelijkheid om de ondernemer zijn privévermogen aan te spreken, naast zijn bedrijfsvermogen.

Kan ik als investeerder in nieuwe leningen investeren?

Sinds maart 2020 is ons model gewijzigd en bieden wij geen nieuwe investeringsmogelijkheden meer op ons platform. Meer informatie hierover is hier te vinden.


Investeerderskosten

Welke kosten betaal ik aan Funding Circle?

De registratie en het aanhouden van je account is geheel kosteloos. Enkel voor de investeringen die je bij ons hebt lopen waar je betalingen over ontvangt worden kosten in rekening gebracht. De kosten die in rekening worden gebracht zijn 1 procentpunt van de rentevoet die de kredietnemer betaalt. Bijvoorbeeld: als een kredietnemer een rentevergoeding van 10% betaalt bedraagt de door jou te ontvangen rente 9% (na aftrek van de kosten). Hierdoor wijkt de te ontvangen rente voor jou als investeerder 1 procentpunt af van de rente die de ondernemer dient te betalen.

Op wat voor manier wordt mijn rendement berekend?

De rente die je over je investeringen ontvangt is een jaarlijkse nominale rente op basis van een annuïtair product. Dit houdt in dat je maandelijks een vast bedrag zal ontvangen, wat deels uit aflossing en deels uit rente bestaat. In het begin van de looptijd is dit een relatief groter deel rente, en aan het einde van de looptijd bestaat het bedrag meer uit aflossing. Aangezien de rente wordt berekend over een annuïtaire aflossing zal deze maandelijks over het openstaande bedrag worden berekend.

Hoe hoog is de rente die ik ontvang?

De rente die de ondernemer jou betaalt verschilt per risicoklasse. In principe geldt: hoe hoger de risicoklasse en hoe langer de looptijd van de financiering, hoe hoger het rentepercentage dat de ondernemer je verschuldigd is.

Waarom wijkt het rendement voor de investeerders af van de rentevoet voor ondernemers?

Funding Circle houdt op de rentebetalingen die ondernemers maandelijks doen rechtstreeks de servicekosten in. Daardoor is de rente die je ontvangt 1 procentpunt lager dan de rentevoet die de ondernemers aan Funding Circle betalen. Om je rendementsplan zo transparant mogelijk te maken, geven wij naast de rentevoet ook altijd het rendement na aftrek van alle kosten aan.

Moet ik als investeerder belasting betalen over de ontvangen rente?

Over het algemeen geldt in Nederland dat als je investeert vanuit privé (box 3) het rendement op je vermogen is vrijgesteld van belasting. Je uitstaande vermogen bij Funding Circle dien je mogelijk op te tellen bij je bezittingen in box 3. Het is dan een mogelijkheid dat je hier vermogensrendementsheffing over moet betalen. Als je wilt weten of en hoeveel belasting je dient te betalen over je investeringen, kun je je het beste tot een belastingadviseur wenden.

Krijg ik een fiscaal jaaroverzicht?

In het begin van het jaar wordt voor elke investeerder een financieel jaaroverzicht beschikbaar gesteld van het jaar daarvoor. Hierin vind je informatie over je investeringen betreffende het voorafgaande kalenderjaar. Het financieel jaaroverzicht vind je terug onder 'investeringen' in je account.


Investeerdersaccount & Betalingen

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Voor het wijzigen van het rekeningnummer ontvangen wij graag, voor de veiligheid van jouw gegevens en investeringen, de volgende stukken:

  • Een kopie (of screenshot) van het nieuwe rekeningnummer waarop tevens je naam zichtbaar is
  • Een kopie van je paspoort of identiteitskaart
  • Deze kun je per e-mail verzenden naar investeerders@fundingcircle.nl.
Wanneer wij de bovenstaande stukken ontvangen hebben, wordt je rekeningnummer gewijzigd.

Waar vind ik een lening terug in mijn portfolio?

De leningen waarin je hebt geïnvesteerd vind je terug onder het tabblad 'Investeringen' in je persoonlijk dashboard. Hierin vind je alle leninggegevens zoals resterende looptijd, openstaande saldo en status. Bij het doorklikken op een lening verschijnt de volledige betaalschema.

Waar vind ik informatie over mijn betalingen?

Onder het tabblad ‘Betalingen’ in jouw dashboard vind je alle benodigde informatie over de ontvangen maandelijkse uitbetalingen en aflossingen. Enkele werkdagen na uitbetaling op je bankrekening wordt het dashboard bijgewerkt. Onder hetzelfde tabblad “Betalingen” is dan een specificatie van de uitbetaling zichtbaar.

Voor meer informatie over uw investeringen kunt u contact met ons opnemen op +31 800 0200138 maandag - vrijdag 9-17:30 of stuur ons een email via investeerders@fundingcircle.nl.

Waar vind ik een overzicht van de status van de leningen in mijn portfolio?

Onder het tabblad ‘Investeringen’ in jouw dashboard vind je een overzicht van de status en het terugbetalingsschema van iedere lening, en kun je zien of een lening bijvoorbeeld vervroegd is afbetaald.

Waar vind ik informatie over eventuele vervroegde aflossingen?

Wanneer een ondernemer vervroegd (een deel) aflost is dit zichtbaar onder het tabblad “Betalingen”. Er zal dan een verhoogd bedrag zichtbaar zijn in vergelijking met de voorgaande maanden. Door op de betaling te klikken te rangschikken op “Bedrag” zal de lening waar een vervroegde (deel) aflossing van is geweest bovenaan verschijnen. Bij een volledige aflossing zal de lening onder het tabblad “Investeringen” de status “Afgerond” krijgen.

Hoe ontvang ik mijn betalingen?

Elke maand wordt tegen het eind van de maand de aflossings- en rentebetalingen van je hele portfolio overgemaakt op je bankrekening. In de regel worden de maandelijkse aflossingen op de 15e van de maand afgeschreven van de tegenrekening van het desbetreffende bedrijf. Hierna worden de incasso's verwerkt en gecontroleerd. De exacte uitbetalingsdatum vind je in je dashboard onder 'Betalingen', of onder 'Investeringen' per verschillende lening.

Verdere vragen?

Ons Investeerders team staat klaar om je vragen te beantwoorden. Onze contactgegevens vind je hier.

Voor meer informatie over uw investeringen kunt u contact met ons opnemen op +31 800 0200138 maandag - vrijdag 9-17:30 of stuur ons een email via investeerders@fundingcircle.nl.