header-blog-48.jpg

Relatiegeschenken; een effectieve marketingstrategie?

24 mrt. 2016 door Julia Miteva

Van gepersonaliseerde chocolade-eieren tot volledige paaspakketten; de paastijd biedt volop mogelijkheden voor het uitdelen van relatiegeschenken. Veel bedrijven kiezen er dan ook voor om rond deze tijd op zoek te gaan naar een geschikt geschenk voor zakenpartners, (mogelijke) klanten of voor het eigen personeel. Maar waarom geven bedrijven eigenlijk relatiegeschenken weg? En helpen zulke geschenken daadwerkelijk bij het verbeteren van het bedrijfsimago en het werven of behouden van klanten?

Waarom worden relatiegeschenken weggegeven?

Het Duitse onderzoeksbureau DIMA Marktforschung heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar het weggeven van relatiegeschenken. Hierbij ging het met name om het uitdelen van relatiegeschenken voor marketingdoeleinden. Aan bedrijven werd gevraagd aan te geven welke argumenten meespelen bij het inzetten van relatiegeschenken. Het onderstaande schema geeft weer welk percentage van de bedrijven het met welke stellingen eens was:

Wij geven relatiegeschenken weg, omdat … Relatiegeschenken Pasen

Ook werd aan de bedrijven gevraagd wanneer er relatiegeschenken uitgedeeld worden:

Relatiegeschenken Pasen

Zijn relatiegeschenken effectief?

Een ander onderzoek van DIMA Marktforschung, dat uitgevoerd is in 2013, richtte zich op de effectiviteit van relatiegeschenken. Aan dit onderzoek deden 1000 vrouwen en mannen van 14 jaar of ouder mee. Als uitgangspunt dienden verschillende categorieën relatiegeschenken: bureau- en schrijfartikelen, huishoudelijke producten, gereedschap, textiel en levensmiddelen. 95% van de respondenten gaf aan zulke relatiegeschenken in huis te hebben. Vaak hadden ze deze geschenken al langere tijd: 43% van de ondervraagden bleek de relatiegeschenken meer dan een jaar geleden te hebben gekregen. 93% van de proefpersonen gebruikt de ontvangen producten ook daadwerkelijk. Op basis van deze gegevens concludeert DIMA dat reclame via relatiegeschenken een groter bereik oplevert dan reclame via radio, televisie, de krant of posters. 78% van de respondenten gaf bovendien aan dat de relatiegeschenken hen herinneren aan het bedrijf dat ze gegeven heeft. Onderzoeken naar de mate waarin bedrijven achter radio- en tv-commercials en tijdschriftadvertenties worden onthouden, leveren lagere percentages op.

Imago

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat relatiegeschenken in de praktijk daadwerkelijk gebruikt worden en kunnen bijdragen aan de naamsbekendheid van het bedrijf erachter. Maar verbeteren ze ook het imago van dit bedrijf? Om hier meer inzicht in te krijgen werden onderstaande stellingen aan de respondenten voorgelegd: Relatiegeschenken Pasen

Toen aan de respondenten werd gevraagd of het ontvangen relatiegeschenk hun beeld van het betreffende bedrijf veranderd had, bleek dit bij het grootste deel (87%) niet het geval te zijn. 12% van de proefpersonen bleek een positiever beeld te hebben gekregen en bij 1% bleek het beeld juist negatiever te zijn geworden.

Koopgedrag

Veel bedrijven streven er bij het uitdelen van relatiegeschenken naar om nieuwe klanten te werven of bestaande klanten aan zich te binden. Maar in hoeverre beïnvloeden relatiegeschenken daadwerkelijk het koopgedrag van een (potentiële) klant? Ook dit werd onderzocht. 67% van de deelnemers aan het onderzoek bleek klant te zijn bij het bedrijf dat een relatiegeschenk had uitgedeeld. Het grootste deel (94%) van deze groep was echter al klant vóór het ontvangen van het relatiegeschenk. Dit betekent dat slechts 6% pas na of tijdens het ontvangen van het geschenk klant werd. Van deze 6% geeft 15% aan dat het relatiegeschenk een rol heeft gespeeld bij de keuze om klant te worden. 85% van de groep nieuwe klanten liet zich bij deze beslissing dus niet beïnvloeden door het relatiegeschenk.

Waar let u op bij het kiezen van een relatiegeschenk?

Overweegt u zelf om relatiegeschenken uit te delen? Ga dan van tevoren na welk doel u hiermee wilt bereiken. Paaschocolade is een geschikt cadeau als u personeelsleden of zakenrelaties wilt bedanken, maar zal waarschijnlijk geen langdurig effect hebben op uw naamsbekendheid. Aan de respondenten in het bovenstaande onderzoek werd niet alleen gevraagd of het relatiegeschenk hun beeld van het bedrijf had veranderd, maar ook waarom dit zo was. Respondenten wiens beeld positief veranderd was, noemden onder andere dat het ontvangen geschenk getuigde van klantgerichtheid en van een focus op kwaliteit, terwijl proefpersonen uit de andere groep aangaven dat er niet genoeg nagedacht was over hun relatiegeschenk en dat het niet van goede kwaliteit was. Het is dan ook aan te raden om een geschenk te kiezen dat niet alleen kwalitatief hoogwaardig is, maar dat ook écht bij de ontvanger past.

Categorie: MKB