CRO update_blog banner.png

Update van onze Chief Risk Officer – December 2018

15 dec. 2018 door Emma van der Tak

Jerome Le Luel, Chief Risk Officer, en zijn visie op macro-economische ontwikkelingen. Wat betekent dit voor ondernemers aan wie je geld uitleent?

Het economische klimaat creëert gunstige condities voor leningen

Investeerders lenen via Funding Circle geld uit aan kleine ondernemingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland. Als er in detail wordt gekeken naar de economieën in deze landen merken we dat zij allen van de 2008 recessie zijn hersteld. Ook laten deze landen de afgelopen vier jaar een gestage groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) zien.

Grafiek 1: BBP groei %, jaar op jaar BBP groei %, jaar op jaar
Bron: Federal Reserve, ONS, OECD

De centrale banken hebben in iedere markt historisch lage rentestanden gehanteerd wat de kosten van lenen betaalbaar heeft gemaakt en de economische groei heeft gestimuleerd. Waar de rente wel is gestegen, is dit geleidelijk gebeurd om een nieuwe recessie te voorkomen.

Grafiek 2: Rentevoet centrale banken Grafiek 2: Rentevoet centrale banken
Bron: Federal Reserve, BoE, ECB

Dit heeft tot een sterke banencreatie en lage werkloosheid geleid.

Grafiek 3: Werkloosheid Grafiek 3: Werkloosheid
Bron: Federal Reserve, ONS, ECB, OECD

Het positieve economische klimaat heeft voor zeer gunstige condities voor leningen gezorgd. Als gevolg hiervan zijn bedrijfsfaillissementen aanzienlijk gedaald sinds de recessie.

Grafiek 4: Faillissementen bij kleine ondernemingen (geïndexeerd op Q1 2008) Grafiek 4: Faillissementen bij kleine ondernemingen (geïndexeerd op Q1 2008)
Bron: Paynet, Gov.UK, DESTATIS, CBS

Ook faillissementen bij consumenten in de VS, Duitsland en Nederland zitten op een historisch laag niveau. In het VK zijn het aantal faillissementen bij consumenten in de afgelopen twee jaar echter opgelopen.

Grafiek 5: Faillissementen bij consumenten (geïndexeerd op Q1 2008) Grafiek 5: Faillissementen bij consumenten (geïndexeerd op Q1 2008)
Bron: Federal Reserve, GOV.UK, DESTATIS, CBS

Deze stijging werd gedreven door een gestage groei in consumentenleningen sinds 2013 terwijl de lonen met moeite de kosten van levensonderhoud konden bijbenen. Dit is niet terug te vinden op de zakelijke leningenmarkt in het VK. Daar focussen banken zich doorgaans niet op leningen voor kleine ondernemingen, in tegenstelling tot consumenten. Zoals uit de onderstaande grafiek 6 blijkt, zijn totale uitstaande leningen door banken aan kleine ondernemingen nu lager dan in 2011.

Grafiek 6: Uitstaande leningen aan consumenten en kleine ondernemingen in het VK (£ mld) Grafiek 6: Uitstaande leningen aan consumenten en kleine ondernemingen in het VK (£ mld)
Bron: BoE

Desondanks hebben in het VK de ontwikkelingen op het gebied van consumenten een effect op de faillissementen voor kleine ondernemingen. Zoals aangegeven in grafiek 4 zijn daar de bedrijfsfaillissementen de afgelopen maanden gestegen (maar blijven ze onder de niveaus van voor de recessie). Een voorbeeld van dit effect is dat sommige ondernemers –met name de kleinere ondernemingen- meer gebruik van persoonlijke creditcards dan van hun rekening courant maken om de kasstromen te beheren.

Deze tendens blijkt beperkt tot het VK te zijn. Faillissementen voor consumenten en bedrijven in de VS, Duitsland en Nederland blijven laag.

Prestaties van leningen zijn sterk

Investeerders die via Funding Circle geld hebben uitgeleend hebben aantrekkelijke en stabiele rendementen behaald. In al onze vier markten hebben leningen waar sinds 2016 is geïnvesteerd een verwacht rendement van circa 4 – 7% per jaar, na fees en oninbare gelden.

Tabel 1: Verwachte rendementen* na aftrek fees en oninbare gelden Tabel 1: Verwachte rendementen* na aftrek fees en oninbare gelden
Bron: Funding Circle, September 2018

De consistentie van deze rendementen worden weerspiegeld in de recente investeringsbeloftes van enkele grote investeerders die via ons platform investeren. Naast een nieuwe financieringsaankondiging van £ 150 miljoen van de British Business Bank (de Britse publieke investeringsbank), hebben de afgelopen maanden twee gerenommeerde financiële instellingen zich gecommitteerd om $ 1 miljard en £ 1 miljard aan respectievelijk kleine ondernemingen in de VS en het VK uit te lenen.

Verenigde Staten

Grafiek 7: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Verenigde Staten Grafiek 7: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Verenigde Staten
Bron: Funding Circle

Doordat de basisrente in de VS sneller groeit dan in onze andere markten hebben wij daar onze prijzen aangepast. Leningen die in 2018 gefinancierd zijn hebben momenteel een verwacht rendement tussen de 5,8% - 7,8%, na aftrek van service fees en oninbare gelden.

Verenigd Koninkrijk

Ondanks dat de kredietcondities voor kleine ondernemingen sterk blijven zijn de voorspellingen voor consumentenkrediet in het VK –zoals eerder aangegeven- in de afgelopen jaren verslechterd. Dit heeft in onze risicovollere risicoklasse voor een kleine groep van onze leningen gevolgen gehad. Omdat deze leningen gevoeliger zijn voor verschuivingen op de markt voor consumentenkredieten. Deze tegenwinden zijn terug te vinden in de verwachte rendementen voor onze 2016 en 2017 cohorten, welke tussen de 5,4% - 6,3% en 5,2% - 6,2% liggen.

Grafiek 8: Verwachte rendementen na fees en oningbare gelden, Verenigd Koninkrijk Grafiek 8: Verwachte rendementen na fees en oningbare gelden, Verenigd Koninkrijk
Bron: Funding Circle

Wij hebben onlangs aanpassingen doorgevoerd in onze modellen om hier rekenig mee te houden. Onze modellen worden regelmatig verbeterd en aangepast, dankzij meer dan acht jaar aan beschikbare data over de prestaties van leningen. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van onze krediet policies en het inzetten van onze laatste kredietmodellen die data rechtstreeks van de bank van de kredietnemer integreren. Leningen waarin nu worden geïnvesteerd hebben een verwacht rendement tussen 6% - 7% na aftrek van fees en oninbare gelden.

Duitsland

Sinds Funding Circle in 2015 de Duitse markt is betreden hebben wij aanzienlijke verbeteringen in de prestaties van onze leningen gezien. Dankzij het toepassen van de kennis en beste werkwijze van onze meer ontwikkelde markten.

Grafiek 9: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Duitsland Grafiek 9: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Duitsland
Bron: Funding Circle

Nederland

Wij zijn tegelijkertijd met Duitsland ook in Nederland begonnen, en hebben de laatste jaren vergelijkbare verbeteringen geobserveerd. In beide markten hebben wij onze interne Collections & Recoveries (incasso- en debiteurenbeheer) capaciteiten verder ontwikkeld en zien wij dat terugvorderingen op dezelfde niveaus zijn als die in het VK, met positieve gevolgen voor het rendement. In Nederland kun je momenteel als investeerder een gemiddeld netto jaarlijks rendement tussen de 6,4% - 8,4% behalen, na aftrek van fees en oninbare gelden.

Grafiek 10: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Nederland Grafiek 10: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Nederland
Bron: Funding Circle

Een belangrijk onderdeel van succesvolle kredietverstrekking: hoe meer ondernemingen toegang tot financiering krijgen via een leenplatform, hoe sterker en beter voorspellend de risicomodellen worden. Dit helpt ons de leningen nog accurater te beoordelen.

Het economisch klimaat heeft een bemoedigend vooruitzicht

Wij geloven dat in al onze vier markten condities bemoedigend zijn voor kleine ondernemingen. In de VS is de economie op een sterke koers, gestimuleerd door de onlangs afgekondigde belastingmaatregelen die ondernemingen stimuleert om te investeren. Ondanks dat de Amerikaanse economie dichter bij het einde dan het begin van de conjuncturele cyclus zit, blijven de fundamenten sterk en zullen de kredietcondities voor kleine ondernemingen op middellangetermijn positief blijven.

Ondanks enige onzekerheid vanwege de Brexit zijn de handelsvoorwaarden in het VK gunstig. Wij kunnen de uitkomst van de onderhandelingen tussen het VK en de Europese Unie niet voorspellen maar onze stress modellen (zie hieronder) geven aan dat het Britse leenportefeuille in een sterke positie verkeert om een economische terugslag op te vangen.

Het economische herstel is in Duitsland en Nederland later begonnen, en bevindt zich nog niet aan het einde van de cyclus. Nederland en Duitsland zijn export georiënteerde economieën: zij verkopen meer goederen aan andere landen dan dat zij inkopen. Dit betekent dat zij gevoeliger kunnen zijn voor de groeiende politieke en internationale handelspanningen. Desondanks blijven wij postitief over de stabiliteit van het Nederlandse en Duitse klimaat voor kleine ondernemingen in de komende jaren.

Wij zijn overtuigd dat rendementen in tijden van recessie veerkrachtig zullen zijn

Ondanks dat de leningmarkt cyclisch is, kunnen het zorgvuldig monitoren van de portefeuilles en een voorzichtige benadering van kredietrisico ervoor zorgen dat investeerders aantrekkelijke rendementen behalen in iedere fase van een economische cyclus. Dit hebben een diepe kennis van kredietrisico en mijn ervaring met het beheren van leenportefeuilles van meerdere miljarden -met name tijdens de recessie van 2008- mij geleerd. Wanneer een teruggang ontstaat lopen faillissementen op. Het is echter belangrijk te onthouden dat verwacht wordt dat de overgrote meerderheid van de ondernemers financieel gezond zullen blijven.

Bij Funding Circle bereiden wij ons voor op eventuele veranderingen in economische omstandigheden. Onderdeel hiervan is om regelmatig de leningen in al onze markten te ‘stressen’. Wij gaan uit van een basis scenario** -de verwachte rendementen van leningen die vandaag worden gefinancierd- en gebruiken een op maat gemaakte stress-model. Dit model past een aantal ongunstige scenario’s toe, die door de lokale centrale banken worden aanbevolen.

Zo simuleren wij hoe de verwachte rendementen uit ons basis scenario zouden presteren. Ook al is iedere recessie anders, toch benadrukken de resultaten dat zelfs onder zeer strenge economische condities investeerders positieve rendementen weten te behalen.

Grafiek 11: 2018 Funding Circle stress test resultaten Grafiek 11: 2018 Funding Circle stress test resultaten
Bron: Funding Circle Stress Test 2018. De stress testen van Funding Circle zijn onafhankelijk beoordeeld door een derde partij.

Deze resultaten gaan ervan uit dat in geval van een economische neergang er geen actie zal worden ondernomen om verliezen te beperken. In werkelijkheid bekijken wij de prestaties van onze leningen zorgvuldig en letten wij op elementen van economische spanningen.

Mochten er tekenen zijn dat de economische condities verslechteren dan zullen wij aanpassingen doorvoeren om hier rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door het versterken van ons beoordelingsproces, of door prijzen op nieuwe leningen beter te kalibreren. Deze aanpassingen moeten de nadelige consequenties voor de rendementen van investeerders opvangen.

Al kunnen wij niet voorspellen wanneer en hoe de volgende recessie zal plaatsvinden, toch kan ik dankzij mijn ervaring zeggen dat wij er klaar voor zijn. Wij verstrekken veerkrachtige leningen in al onze markten en hebben de juiste middelen, om indien nodig, de effecten van ongunstige economische omstandigheden te beperken.

Wij hopen dat je deze informatie nuttig hebt gevonden. Mochten er nog vragen zijn dan horen wij graag van je.

En vergeet niet dat door geld uit te lenen aan ondernemingen je risico loopt (een deel van) je inleg te verliezen.

Jerome Le Luel

* Verwachte rendementen per 30 september 2018. De verwachte jaarlijkse rendementen geven de rendementen weer, na aftrek van service fees en oninbare gelden, dat leningen momenteel verwachten te behalen. Leningen worden weergegeven per jaar dat ze zijn verstrekt. Het rendement wordt berekend door aktuele jaarlijkse rendementen tot nu toe te combineren met onze laatste verwachtingen, inclusief terugvorderingen, voor de resterende looptijd van leningen die not niet volledig zijn terugbetaald. De rendementen worden weergegeven als range om te reflecteren dat het werkelijk aantal ondernemingen dat niet in staat is de lening terug te betalen hoger of lager kan uitvallen dat verwacht is. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10 % van het vrij belegbaar vermogen.

** Basis scenario afkomstig uit verwachte rendementen voor leningen die in December 2018 zijn verstrekt.

Disclaimer
Dit materiaal bevat bepaalde tabellen en andere statistische analyses die zijn opgesteld door Funding Circle. Er zijn veel aannames gebruikt bij het opstellen van deze statistische informatie, die al dan niet in de inhoud tot uiting komt. De statistische informatie mag niet worden opgevat als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of accountingadvies. De informatie wordt verstrekt op basis van de genoemde data en kan onderhevig zijn aan herziening en inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving is Funding Circle niet verplicht om de informatie bij te werken of te herzien. De informatie kan verschillende toekomstgerichte uitspraken bevatten, dit zijn uitspraken die geen historische feiten zijn en die de overtuigingen en verwachtingen van Funding Circle weerspiegelen met betrekking tot toekomstige evenementen en financiële en operationele prestaties. Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen, schattingen en andere factoren, die buiten de controle van Funding Circle liggen en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Niets binnen de informatie mag of zou moeten worden gebruikt als een garantie, belofte of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de toekomstige uitvoering van welke lening dan ook. Alle historische gegevens in deze statistische informatie zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Categorie: Investeerder