CRO blog banner.png

Update van onze Chief Risk Officer – Augustus 2019

9 aug. 2019 door Leslie Korteweg

Jerome Le Luel, Chief Risk Officer, en zijn visie op macro-economische ontwikkelingen. Wat betekent dit voor ondernemers aan wie je geld uitleent?

Jerome Le Luel is vier jaar geleden als Global Chief Risk Officer bij Funding Circle begonnen. Hij brengt meer dan 20 jaar ervaring in risicobeheer met zich mee. In zijn vorige rollen was hij Global Head Analytics bij Barclays Bank en Global Chief Risk Officer bij Barclaycard, waar hij met succes de wereldwijde portefeuille door de 2008/9 recessie heeft geleid.

Jerome staat aan het hoofd van een team met meer dan 100 risico experts in de vier landen waar Funding Circle actief is. Dit zijn data-wetenschappers, kredietrisicoanalisten en kredietbeoordelingexperts.

In deze tweede editie geeft Jerome zijn visie op het huidige macro-economisch klimaat in al onze markten, wat dit betekent voor de ondernemers aan wie je geld uitleent, en de maatregelen die wij hebben genomen om jouw rendementen te beschermen.

Redelijke economische condities, met lichte toename van onzekerheid

In mijn laatste update vertelde ik over het economische herstel sinds de crisis in de vier landen waarin investeerders via Funding Circle geld uitlenen. De economische condities zijn in het Verenigd Koninkrijk (VK), de Verenigde Staten (VS), Duitsland en Nederland op hoofdlijnen onveranderd gebleven.

Desondanks hebben wij de afgelopen zes maanden enkele signalen van toenemende onzekerheid geobserveerd. De renteverhogingen –en verlagingen- in de VS wijzen op een besluiteloos beleid van centrale bankiers. In het VK neemt de politieke en economische onzekerheid rond de mogelijke consequenties van Brexit toe. Tegelijkertijd bestaat er verhoogde ongerustheid in export-georiënteerde landen zoals Duitsland en Nederland die meer goederen verkopen dan inkopen, door groeiende handel- en politieke spanningen. Deze markten presteren overigens goed, met historisch lage werkloosheid en door centrale banken gehanteerde rentestanden.

Aantrekkelijke rendementen behouden dankzij voorzichtige aanpak

Iedere drie maanden actualiseren wij onze rendementsverwachtingen. Voor iedere groep leningen combineren wij de aktuele jaarlijkse rendementen tot nu toe met onze laatste verwachtingen voor de resterende looptijd van leningen die nog niet volledig zijn terugbetaald. Onze meest recente actualisering laat zien dat rendementen sinds onze Q1 update stabiel zijn gebleven.

Grafiek 1: Verwachte rendementen* na fees en oninbare gelden, alle markten Verwachte rendementen* na fees en oninbare gelden, alle markten
Bron: Funding Circle

Bij Funding Circle volgt ons team het macro-economische klimaat nauwkeurig. Zij stellen onze kredietmodellen regelmatig bij en passen ze aan om de veranderde condities te weerspiegelen. Waar nodig worden de modellen aangescherpt. De afgelopen twaalf maanden hebben wij voorzichtig onze leencondities aangepast om de veerkracht van ons leningboek te versterken. Ons boek bevindt zich in een goede positie voor iedere mogelijke verandering in de bredere economie.

Grafiek 2: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, leningen Q1-Q2 2019 Grafiek 2: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, leningen Q1-Q2 2019
Bron: Funding Circle

De grafiek hierboven geeft de verliesdekking (“loss coverage”) weer –met hoeveel de oninbare gelden zouden moeten groeien voordat investeerders negatieve rendementen zouden ervaren- van leningen die dit jaar in iedere markt zijn verstrekt. Als voorbeeld: als ondernemingen dezelfde economische condities als in 2008 zouden ervaren dan blijkt, volgens onze stress-testen, dat investeerders nog steeds positieve rendementen zouden kunnen verwachten.

Deze benadering zou ons moeten helpen om aantrekkelijke rendementen te blijven uitbetalen aan onze investeerders in al onze landen.

Verenigd Koninkrijk

Ondanks Brexit-gerelateerde onzekerheden zijn de prestaties van Britse kleine ondernemingen stabiel gebleven. Echter heeft een klein segment van de markt ondergepresteerd. Eerder legde ik uit hoe de significante groei in consumentenleningen sinds 2013 voor een stijging van faillissementen bij consumenten heeft geleid. Hoewel je via Funding Circle niet aan consumenten uitleent, heeft deze tendens ook effect gehad op de faillisementsniveaus van Britse kleine ondernemingen. Met name de kleinere ondernemingen die afhankelijker kunnen zijn van persoonlijke kredieten bij het beheren van de kasstromen van hun onderneming.

Grafiek 3: Faillissementen bij Britse kleine ondernemingen en consumenten (Q1 2008 = 100) Grafiek 3: Faillissementen bij Britse kleine ondernemingen en consumenten (Q1 2008 = 100)
Bron: Gov.uk

De grote meerderheid van de ondernemingen aan wie je uitleent presteren volgens onze verwachtingen, alhoewel de verslechterende situatie voor consumptief krediet een klein deel van de leningen in onze hogere risicocategorieën heeft getroffen.

Grafiek 4: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Verenigd Koninkrijk Grafiek 4: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Verenigd Koninkrijk
Bron: Funding Circle (per 30 juni 2019)

Vorig jaar hebben wij een aantal aanpassingen op ons kredietbeleid en risicomodellen doorgevoerd om de blootstelling op dit segment van ondernemingen drastisch te verminderen voor onze investeerders. Naast de eerste positieve resultaten die daar uit zijn voortgevloeid, hebben wij eerder dit jaar onze leencondities verder aangescherpt. Wij hebben ook enkele rentetarieven die ondernemingen betalen verhoogd. Hierdoor zullen rendementen beschermd blijven in een periode van groeiende onzekerheid, en verwachten wij dat leningen die in 2019 zijn verstrekt een netto rendement tussen de 5% en 7% zullen behalen.

Verenigde Staten

De economie heeft goed gepresteerd in de VS waar faillissementen bij kleine ondernemingen en consumenten aanzienlijk onder niveaus van voor de recessie zijn gebleven.

Grafiek 5: Faillissementen bij Amerikaanse kleine ondernemingen en consumenten (Q1 2008 = 100) Grafiek 5: Faillissementen bij Amerikaanse kleine ondernemingen en consumenten (Q1 2008 = 100)
Bron: Paynet, Federal Reserve

De huidige bedrijfsconjunctuur is erg gezond, maar wij zijn ons ervan bewust dat de cyclus een recordtijd van tien jaar heeft bereikt. De voortdurende handelkwesties met China zouden de cyclus kunnen beïnvloeden, terwijl de Federal Reserve tegelijkertijd is begonnen de rentestanden te verlagen. Ook hebben wij bredere volatiliteit in het bedrijfsleven geconstateerd welke consequenties hebben gehad op de verwachte rendementen voor leningen die de afgelopen jaren zijn verstrekt.

Grafiek 6: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Verenigde Staten Grafiek 6: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Verenigde Staten
Bron: Funding Circle (per 30 juni 2019)

Gezien de situatie hebben wij ons Amerikaanse leenboek als voorbereiding op enige veranderingen in de business-cyclus versterkt door onze leencondites aan te scherpen en de rentetarieven die ondernemingen betalen te verhogen.

Nederland & Duitsland

De Nederlandse en Duitse economieën zijn sterk blijven presteren. Faillissementen bij zowel consumenten als ondernemingen blijven dalen.

Grafiek 7: Faillissementen bij Duitse en Nederlandse kleine ondernemingen en consumenten (Q1 2008 = 100) Grafiek 7: Faillissementen bij Duitse en Nederlandse kleine ondernemingen en consumenten (Q1 2008 = 100)
Bron: DESTATIS, CBS

Door groeiende spanningen in het wereldwijde handelsverkeer is het ondernemersvertrouwen licht afgenomen, maar de niveaus blijven ver boven die van de vorige recessie.

Grafiek 8: Duitse kleine ondernemers- en consumentenvertrouwen index Grafiek 8: Duitse kleine ondernemers- en consumentenvertrouwen index
Bron: OECD

Dankzij deze economische condities zijn de prestaties van leningen in Nederland en Duitsland sterk gebleven. Wij blijven echter beide markten zorgvuldig volgen en kijken voortdurend uit naar signalen van spanningen.

Grafiek 9: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Duitsland Grafiek 9: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Duitsland
Bron: Funding Circle (per 30 juni 2019)

Grafiek 10: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Nederland Grafiek 10: Verwachte rendementen na fees en oninbare gelden, Nederland
Bron: Funding Circle (per 30 juni 2019)

De juiste aanpassingen maken

Mijn rol als Chief Risk Officer is om jou te helpen om door iedere fase van de economische cyclus aantrekkelijke rendementen te behalen. Wij denken dat wij de juiste aanpassingen hebben doorgevoerd om de weerbaarheid van de ondernemingen aan wie je uitleent te behouden, ondanks de geobserveerde macro volatiliteit in onze markten.

In de vier markten waar wij actief zijn is het gunstig om aan kleine ondernemingen uit te lenen. Het zorgvuldig in de gaten houden, slim inzetten van data en nemen van voorzichtige beslissingen zouden het voor ons mogelijk moeten maken om jou door iedere fase van de economische cyclus van aantrekkelijke rendementen te voorzien.

Wij hopen dat je deze informatie nuttig hebt gevonden. Mocht je vragen hebben dan horen wij graag van je.

En vergeet niet dat door geld uit te lenen aan ondernemingen je risico loopt (een deel van) je inleg te verliezen.

Jerome Le Luel

* Verwachte rendementen per 30 juni 2019. De verwachte jaarlijkse rendementen geven de rendementen weer, na aftrek van service fees en oninbare gelden, dat leningen momenteel verwachten te behalen. Leningen worden weergegeven per jaar dat ze zijn verstrekt. Het rendement wordt berekend door aktuele jaarlijkse rendementen tot nu toe te combineren met onze laatste verwachtingen, inclusief terugvorderingen, voor de resterende looptijd van leningen die nog niet volledig zijn terugbetaald. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt consumenten aan een verantwoord deel van hun vermogen in crowdfunding te investeren en dit te spreiden over meerdere projecten. Als richtlijn hanteert zij maximaal 10 % van het vrij belegbaar vermogen.

Disclaimer
Dit materiaal bevat bepaalde tabellen en andere statistische analyses die zijn opgesteld door Funding Circle. Er zijn veel aannames gebruikt bij het opstellen van deze statistische informatie, die al dan niet in de inhoud tot uiting komt. De statistische informatie mag niet worden opgevat als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of accountingadvies. De informatie wordt verstrekt op basis van de genoemde data en kan onderhevig zijn aan herziening en inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Onder voorbehoud van toepasselijke regelgeving is Funding Circle niet verplicht om de informatie bij te werken of te herzien. De informatie kan verschillende toekomstgerichte uitspraken bevatten, dit zijn uitspraken die geen historische feiten zijn en die de overtuigingen en verwachtingen van Funding Circle weerspiegelen met betrekking tot toekomstige evenementen en financiële en operationele prestaties. Deze toekomstgerichte verklaringen bevatten bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen, schattingen en andere factoren, die buiten de controle van Funding Circle liggen en die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten of prestaties wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Niets binnen de informatie mag of zou moeten worden gebruikt als een garantie, belofte of verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot de toekomstige uitvoering van welke lening dan ook. Alle historische gegevens in deze statistische informatie zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Categorie: Investeerder